Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản một câu hoàn chỉnh

· Grammar

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT QG thật tốt, IELTS TUTOR Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT quốc gia 2018 môn Anh mã 401 để các em ôn tập thêm. Ngoài ra còn cung cấp thêm các cấu trúc hình thành câu tiếng Anh hoàn chỉnh để các em chuẩn bị kiến thức thật tốt cho kỳ thi sắp tới.

1. Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh của một câu hoàn chỉnh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong một câu tiếng Anh, tất cả các câu đơn đều được hình thành từ công thức S + V (chủ ngữ + động từ).
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I learn. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi học)
 • Tuy nhiên phần lớn các câu thường có thêm tân ngữ.

Ex: I learn English. (Tôi học tiếng Anh)

 • Và để người nghe hiểu rõ nghĩa của câu, người hình thành câu thường hình thành câu ghép để thể hiện rõ tình trạng, thực trạng và tình huống mà người đặt câu muốn đề cập đến.

Ex: Though she was tired, Anna still went to the store to buy a birthday cake for her friend. (Mặc dù mệt, Anna vẫn đến cửa hàng để mua 1 cái bánh sinh nhật cho bạn ấy.)

 • Phần quan trọng nhất trong câu, không thể thiếu chính là động từ (verb) và chủ ngữ (S).
 • Nhưng để câu hoàn chỉnh và dễ hiểu thì công thức hoàn chỉnh nhất để hình thành câu tiếng Anh là: S + V + O

Trong đó: 

 • S: là chủ ngữ chỉ người hoặc vật thực hiện hành động.
 • V: là động từ thể hiện hành động của chủ ngữ trong câu.
 • O: là tân ngữ chỉ người, vật, nơi chốn bị hành động của chủ ngữ tác động.
Các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản một câu hoàn chỉnh

IELTS TUTOR hướng dẫn:

2. Xác định dạng, thì của động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mỗi câu đơn chỉ có duy nhất 1 động từ chính, các động từ khác trong câu phải được chia thành các dạng khác để bổ trợ cho động từ chính.
 • Động từ chính là động từ được chia thì trong câu, động từ bình thường trong tiếng Anh có 6 dạng như sau:
Các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản một câu hoàn chỉnh
 • Tuy nhiên, 3 dạng đầu tiên mới được xem là chia thì, bởi khi đứng riêng một mình thì tự thân nó đã biểu hiện một thì nào đó:
Các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản một câu hoàn chỉnh
 • Còn những dạng sau không được xem là chia thì vì không biểu hiện cho bất cứ thì nào.
 • Chúng sẽ được chia cho những động từ khác trong câu dùng để bổ trợ cho động từ chính.
Các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản một câu hoàn chỉnh

3. Xác định vị trí của động từ trong câu tiếng Anh

3.1. Câu chỉ có một động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi câu chỉ có 1 động từ chính thì chúng ta chỉ cần chia thì cho động từ đó.
 • Ex: Toomie usually goes to school at 8 am. (Toomiea thường đi học lúc 8 giờ sáng.)

=> Có thể thấy câu này có động từ chính duy nhất là “goes” đang được chia theo thì hiện tại đơn của "go".

 • Ex: Yesterday Mia visited her grandmother in Washington. (Hôm qua Mia đến thăm bà của cô ấy ở Washington.)

=> Có Thể thấy câu này có động từ chính duy nhất là “visited” đang được chia theo thì quá khứ đơn của "visit"

3.2. Câu có hai động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi câu có hai động từ, thì chúng ta cần xác định động từ chính và đâu là động từ phụ và chia thì cho nó. 
 • Động từ còn lại sẽ được định dạng tùy theo động từ chính trước đó là từ gì.
 •  Ex: Sunmi is doing her homework at the moment. (Sunmi đang làm bài tập về nhà vào lúc này.)

=> Có thể thấy câu này có hai động từ là “is” (trợ động từ “tobe” được chia thì) và “doing” (động từ “to do” được chia ở dạng V-ing), 2 động từ này tạo nên cụm động từ “is doing” để diễn tả thì hiện tại tiếp diễn => đây chính là động từ chính trong câu. 

 • Ex: My moom has worked for Ne York University for 10 years. (Mẹ tôi đã làm việc cho trường đại học NY được 10 năm rồi.)

=> Có thể thấy cây này có hai động từ là “has” (trợ động từ “to have” được chia thì) và “worked” (động từ “to work” được chia ở dạng V-ed), cùng tạo nên cụm động từ “has worked” để diễn tả thì hiện tại hoàn thành => đây là động từ chính trong câu. 

4. Trường hợp luôn chia động từ số ít

IELTS TUTOR lưu ý:

Trường hợp 1: Chủ ngữ số ít thì đi với động từ số ít.

 • Ex: His son is very smart. (Con trai của anh ấy rất thông minh.)

Trường hợp 2: Khi chủ ngữ là các đại lượng chỉ thời gian, khoảng cách, tiền bạc, hay sự đo lường.

Ex: 

 • Two hours is a long time to wait. (2 tiếng là 1 thời gian dài để đợi.)
 • 1 km is quite far. (1km là khá xa.)
 • 3 dollars is all I have. (3 đô la là tất cả tôi có.) 

Trường hợp 3: Khi chủ ngữ là một đại từ bất định như someone, anything, nothing, everyone, another….. 

Ex:

 • Everything is ok! (Mọi thứ vẫn ổn.)
 • Someone knocked on the door. (Ai đó đã gõ cửa.)
 • Nothing is impossible! (Không gì là không thể.)

Trường hợp 4: Khi chủ ngữ là một mệnh đề danh từ .

 • Ex: All I want to do now is to eat. (Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là đi ăn.)

Trường hợp 5: Khi chủ ngữ bắt đầu bằng “To-inf” hoặc “V-ing”.

Ex:

 • Reading novel is her hobby. (Đọc tiểu thuyết là thói quen của cô ấy.)
 • To be successful in life is not easy. (Để thành công trong cuộc sống không dễ dàng gì.)

Trường hợp 6: Khi chủ ngữ bắt đầu bằng cụm “Many a”.

 • Ex: Many a student has a motobike.

Trường hợp 7: Khi chủ ngữ là một tựa đề.

 • Ex: “Cau Vang” is a famous work of Nam Cao. 

Trường hợp 8: Một số danh từ có hình thức số nhiều nhưng lại chia động từ số ít .

 • Danh từ chỉ tin tức: News 
 • Danh từ chỉ môn học, môn thể thao: physics, mathematics,  economics, athletics, billiards,…. 
 • Danh từ chỉ bệnh: measles, mumps, diabetes, rabies, ….. 
 • Danh từ chỉ  tên một số quốc gia: The Philippines, the United States…. 

Trường hợp 9: Khi chủ ngữ bắt đầu bằng Each/Every thì động từ chia ở số ít. 

Cấu trúc 1: Every/Each + N số ít + V số ít 

 • Ex: Every applicant sends his CV.

Cấu trúc 2: Each of + N số nhiều + V số ít 

 • Ex: Each of them has to be responsible for work.  

Cấu trúc 3: Each/Every N1 số ít and each + N2 số ít + V số ít 

 • Ex: Every parent and every children has his work.

Trường hợp 10: Khi câu có cấu trúc A large amount /A great deal: + N không đếm được/Nsố ít + Vsố ít

 • Ex: A great deal of learners’ attention should be paid to the uses of Maths formula.    

Trường hợp 11: Khi câu có cấu trúc Neither (of)/ Either of  + N số nhiều + V số ít

Ex:

 • Neither coffee is expensive. 
 • Neither of the student was hurt. 
 • Either of them works in this company.

5. Trường hợp luôn chia động từ số nhiều

IELTS TUTOR lưu ý:

Trường hợp 1: Chủ ngữ số nhiều thì chia động từ số nhiều.

 • Ex: Books are full of great proverbs.  

Trường hợp 2: Một số danh từ không kết thúc bằng “s” nhưng chỉ số nhiều: people, police, cattle, children, geese, mice,…

 • Ex: Children like to read comics. 

Trường hợp 3: Khi hai chủ ngữ nối nhau bằng “and” và có quan hệ như nhau thì dùng động từ dùng số nhiều.  

Ex: Anna and Tommie are my best friends.

 • Tuy nhiên, khi chủ ngữ là 2 danh từ cùng chỉ một người, một bộ, hoặc 1 món ăn…thì động từ chia ở số ít.
 • Lưu ý: Không có “ the” ở trước danh từ sau “and”.
 • Phép cộng thì dùng số ít.

Ex: Four and five is nine. 

Trường hợp 4: Khi câu có cấu trúc both N1 and N2 + V số nhiều. 

 • Ex: Both Mary and Jenny are cooking for their dinner party. 

Trường hợp 5: Khi chủ ngữ của câu là 1 đại từ: several, both, many, few, all, some.

 • Ex:  Several students are absent. 

Trường hợp 6: Khi câu có cấu trúc The + adj (chỉ một tập hợp người) + V số nhiều.

 • Ex: The homeless live here need help. 

Trường hợp 7: Khi câu dùng các danh từ luôn dùng dạng số nhiều      

 • Trousers: quần tây/ Eyeglasses: kính mắt/ Jeans: quần jeans/ Tweezers: cái nhíp
 • Shorts: quần sóc/ Pliers: cái kìm/ Pants: quần dài/ Tongs: cái kẹp/ Scissors: kéo 
 • Ex: The shorts are in the drawer. 

Nếu muốn đề cập số ít thì phải dùng "a pair of + N số nhiều".

 • Ex: A pair of shorts is in the drawer. 

6. Các trường hợp động từ có thể dùng số ít hoặc số nhiều tùy trường hợp 

Các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản một câu hoàn chỉnh

IELTS TUTOR lưu ý:

Trường hợp 1: Khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ: “as long as, as well as, with, together with, along with, in addition to, accompanied by" + Động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất.  

Ex:

 • Tommie along with me is going to university this year.  
 • Mrs.Robert together with her sons is going abroad.  
 • My dad, as well as the other people in my family, are very friendly.

Trường hợp 2: Câu có cấu trúc Either ….. or …../ Neither… nor …../ Not only…but also…/ ….or…/ …nor… / Not….but….. + Động từ chia theo chủ ngữ thứ hai.

Ex:

 • Either you or I am right. 
 • Neither her mother nor her father wants her to be a teacher. 
 • Not only the house but also the surroundings have been destroyed.  
 • My parents or my brother is staying at home now.  

Trường hợp 3: Câu có cấu trúc A number of/The number of/ A number of + N số nhiều + V số nhiều/ The number of + N số nhiều + V số ít 

Ex:

 • A number of students are going to the class picnic  
 • The number of days in a week is seven.  

Trường hợp 4: Câu bắt đầu bằng All of/  A lot of/ Some of/ Lots of/ Plenty of/ Percentage of/ None of/ Part of/ Most of/ The rest of/ Majority of/ Half of + Động từ chia theo N đứng sau of.

Ex:

 • One third of the oranges are mine. 
 • One third of the milk is enough. 
 • All of the students have been rewarded. 
 • All of the money has been spent. 

Trường hợp 5: Khi câu bắt đầu bằng N1 of N2 + Động từ chia theo N1 

Ex:

 • The study of how living things work is called philosophy. 
 • The aims of education are formulated in terms of child growth.

Khi câu bắt đầu bằng các cụm danh từ chỉ nhóm động vật mang nghĩa là “bầy, đàn” thì vẫn chia theo N1:  

 • A flock of birds/sheep
 • School of fish 
 • Pride of lions      
 • Pack of dogs 
 • Herd of cattle 

Ex: The flock of birds is flying to its destination. 

Trường hợp 6: Khi câu có chủ ngữ là 1 số danh từ chỉ tập hợp, nhóm người.

 • Congress/ family/ group/ crowd 
 • Organization/ team/ army/ committee 
 • Government/ jury/ class/ club 

Lưu ý: 

 • Nếu danh từ đó xem như một đơn vị thì chia V số ít .
 • Nếu danh từ chỉ từng cá nhân tạo nên tập thể thì chia V số nhiều. 

Ex: The committee is having its annual dinner.

Trường hợp 7: Khi cầu có cấu trúc There/ Here+ be (Động từ Tobe chia số ít hay số nhiều phụ thuộc vào N số ít hay số nhiều ) + Noun.

 • Ex: There are two sides to every problem.  

Trường hợp 8: Câu mệnh đề quan hệ => Chia động từ theo danh từ trong mệnh đề chính 

 • Ex: The man in blue shirt is my boss.  

7. Bài tập và đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Each of you………a share in the work. (A. to have B. have C. having D. has)
 2. There are small……………………….between British and American English.(A. differences B. difference C. differently D. different)
 3. The quality of these recordings __________ not very good. (A. be B. are C. am D. is)
 4. The number of students in this class …………. limited to thirty. (A. be B. are C. is D. am)
 5. Not only the air but also the oceans ……….. been polluted seriously. (A. have B. has C. is having D. are having)
 6. Working in the factory ……….. not what children should do. (A. be B. is C. are D. have been)
 7. A large number of students in this school……….English quite fluently. (A. speaks B. is speaking C. has spoken D. speak)
 8. Bread and butter ………. what she asks for. (A. is B. are C. will be D. have been)
 9. Either John or his wife ………breakfast each morning. (A. make B. is making C. makes D. made)
 10. Some of the milk I bought last night ……….. not fresh anymore. (A. is B. is being C. are D. are)
 11. The use of credit cards in place of cash ________ increased rapidly in recent years. (A. to have B. have C. has D. having)
 12. Neither of the answers ……………….. correct. (A. are B. is C. be D. have been)
 13. The weather in the southern states ………….. very hot during the summer. (A. get B. have got C. is got D. gets)
 14. Each of the residents in this community ……….. responsible for keeping this park clean. (A. is B. am C. are D. were)
 15. Anything __________ better than going to the movies tonight. (A. is B. are C. am D. were)

Đáp án:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK