Động từ bất quy tắc tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh giúp các em giải chi tiết ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA NĂM 2020 để hỗ trợ ôn tập cho kỳ thi sắp tới, IELTS TUTOR cung cấp cho các em bảng động từ bất quy tắc tiêng Anh thường gặp trong bài thi giúp các em đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021.GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA NĂM 2020

1. Thế nào là động từ bất quy tắc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Động từ bất quy tắc là những động từ được chia ở thì quá khứ, quá khứ hoàn thành và hiện tại hoàn thành.
 • Đây là những động từ không sử dụng mẫu chia thì thông thường là thêm -d, -ed, hay -ied.
 • Có nhiều động từ bất quy tắc ở thể V2/V3 giống nhau, ví dụ như cut-cut, had-had,...
 • Tuy nhiên cũng có 1 số từ khác nhau, do đó bạn cần phải thuộc bảng động từ bất quy tắc để không bị dùng sai từ.

2. Minh họa về động từ bất quy tắc

Động từ bất quy tắc tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Động từ bất quy tắc là những động từ mạnh, sau đây là 9 động từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh: Go, Get, Say, See, Think, Make, Take, Come ,Know.
 • Các ví dụ dưới đây sẽ minh họa cách sử dụng động từ bất quy tắc trong câu. 
 • Có một số câu có thể sẽ chứa nhiều hơn một ví dụ.

Ex:

 • Go get your brother. It’s time to eat dinner.

=> Go, get, and eat đều là những động từ bất quy tắc đều đang ở dạng V nguyên mẫu.

 • I want to build a sandcastle like the one we built last year.

=> Động từ bất quy tắc "built" là dạng V2 trong quá khứ của “build”. Và V3 của "build" cũng là "built".

 • He bet me that I couldn’t run five miles without stopping. I proved him wrong; I ran seven miles before I had to catch my breath.

=> "Bet" đang ở hình thức V2 trong quá khứ. Cả ba hình thức “bet” đều là "bet". Tiếp theo, trong cùng một câu, động từ bất quy tắc "run" đang ở dạng nguyên mẫu. Tuy nhiên trong câu tiếp theo, "ran" là dạng V2 trong quá khứ của “run” và had là dạng đơn giản trong quá khứ của “have”. Trong khi đó, catch là đang ở dạng nguyên mẫu.

3. Các cách ghi nhớ động từ bất quy tắc

Động từ bất quy tắc tiếng anh

3.1. Động từ có V1 tận cùng là “eed” => V2, V3 là “ed”.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bleed (V1) –> bled (V2) –> bled (V3) : (làm) chảy máu
 • Breed (V1) –> bred (V2) –> bred (V3) : sinh, nuôi dạy

3.2. Động từ có V1 tận cùng là “ay” => V2, V3 là “aid”.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • inay (V1) –> inlaid (V2) –> inlaid (V3) : cẩn, khảm
 • mislay (V1) –> mislaid (V2) –> mislaid (V3) : để thất lạc

3.3. Động từ có V1 tận cùng là “d” =>V2, V3 là “t”.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • spend (V1) –> spent (V2) –> spent (V3): dành, sử dụng
 • grid (V1) –> grit (V2) –> grit (V3) : đeo vào

3.4. Động từ có V1 tận cùng là “ow” => V2 là “ew”, V3 là “own”.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • foreknow (V1) –> foreknew (V2) –> foreknown (V3) : biết trước
 • throw (V1) –> threw (V2) –> thrown (V3) : liệng, ném, quăng

3.5. Động từ có V1 tận cùng là “ear” => V2 là “ore”, V3 là “orn” (ngoại trừ trừ động từ “hear” là "heard/heard").

IELTS TUTOR lưu ý:

 • bear (V1) –> bore (V2) –> born (V3): sinh ra
 • swear (V1) –> swore (V2) –> sworn (V3): thề thốt

3.6. Động từ có V1 có nguyên âm “i” => V2 là “a”, V3 là “u”.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • drink (V1) –> drank (V2) –> drunk (V3): uống
 • ring (V1) –> rang (V2) –> rung (V3): rung (chuông)

3.7. Động từ có V1 tận cùng là “m” hoặc “n” => V2 và V3 thêm “t”.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • dream (V1) –> dreamt (V2) –> dreamt (v3): mơ, mơ mộng
 • burn (V1) –> burnt (V2) –> burnt (V3): đốt cháy

3.8. Động từ bất quy tắc có V1, V2, V3 như nhau.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hit / hit / hit
 • Cut / cut / cut
 • Set / set / set

3.9. Động từ bất quy tắc có -o- ở V2 và kết thúc bằng -en ở V3.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Breed / bred / bred
 • Build / built / built
 • Find / found / found

2.10. Động từ bất quy tắc có -o- ở V2 và kết thúc bằng -en ở V3.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Speak / spoke / spoken
 • Break / broke / broken
 • Write / wrote / written

4. Tổng hợp bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh thường gặp

IELTS TUTOR lưu ý:

Động từ bất quy tắc tiếng anh
Động từ bất quy tắc tiếng anh
Động từ bất quy tắc tiếng anh

5. Bài tập vận dụng động từ bất quy tắc

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. My dog jumped out of the swimming pool and _____________ himself, causing water to spray everywhere. (shake, shook, shaken)
 2. You should have ______________ Trish’s face when she got her surprise. (saw, had seen, seen)
 3. We _____________ the whole day lounging on the beach. (spend, spent, had spend)
 4. Let’s _____________ a hike on Saturday. (take, took, taken)
 5. My brother Mike ______________ his stinky socks on the coffee table. (leave, left, leaving)
 6. This is the ninth time that pitcher has _____________ a foul ball (throw, threw, thrown)
 7. The water balloon _____________ when it hit its target. (burst, busted, broken)
 8. Jesse intentionally ______________ gum in Jeff’s hair. (stick, stuck, sticky)

Đáp án:

 1. shook 
 2. seen
 3.  spent
 4. take
 5. left
 6. thrown
 7. burst
 8. stuck

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK