Cách dùng "along with"

· Idiom

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "along with"

along with someone/something

Mang nghĩa "cùng với cái gì"

=in addition to someone or something else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Now we’ve got hospital bills along with our usual expenses.
  • tobacco is taxed in most countries , along with alcohol (IELTS TUTOR giải thích: thuốc lá cùng với rượu đều bị đánh thuế ở hầu hết các nước)

  • Quality along with quantity. (IELTS TUTOR giải thích: Chất lượng cùng với số lượng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking