GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2016 (MÃ 168)

· Giải đề thi

Bên cạnh bài giải chi tiết đề thi môn tiếng anh THPT Quốc gia năm 20172020, các em luyện tập thêm qua các bài tập dạng Flowchart Completion IELTS READING để nâng cao kỹ năng, IELTS TUTOR hướng dẫn các em từ A đến Z chi tiết kĩ càng đề thi đại học môn tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2016 (mã đề 168), qua đó các em sẽ nắm rất vững các kiến thức căn bản xuất hiện trong kì thi nhé!

SECTION A 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.  

Question 1: A. laughs B. drops C. maintains D. imports

Question 2: A. justice B. campus C. culture D. brush

Question 1

Đáp án của câu 1 là C. maintains

IELTS TUTOR giải thích:

Questions 2

Đáp án của câu 2 là B. campus

IELTS TUTOR giải thích:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.  

Question 3:  A. inflation    B. maximum    C. applicant    D. character     

Question 4:  A. compulsory    B. biography    C. curriculum    D. admirable     

Question 5:  A. struggle    B. anxious    C. confide    D. comfort     

Questions 3

Đáp án của câu 3 là A. inflation

IELTS TUTOR giải thích:

 • Inflation nhấn ở âm thứ hai, trong khi các từ còn lại nhấn ở âm đầu tiên >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng topic Economy IELTS

Questions 4

Đáp án của câu 4 là D. admirable

IELTS TUTOR giải thích:

 • admirable nhấn ở âm đầu tiên, trong khi các từ còn lại nhấn ở âm thứ hai.   
 • IELTS TUTOR hướng dẫn về cách đánh dấu nhấn trong kì thi đại học môn tiếng anh.

Question 5

Đáp án của câu 5 là C. confide

IELTS TUTOR giải thích:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 6: In the wake of increasing food poisoning, many consumers have turned to vegetables ______ organically.   

A. that grown                 B. grown                   C. which grows                    D. are grown         

Question 6

Đáp án của câu 6 là B. grown

IELTS TUTOR giải thích:

 • Câu này sử dụng mệnh đề quan hệ ở dạng bị động, vegetables grown organically = vegetables that/which are grown organically  

Question 7: It is raining heavily with rolls of thunder. We ______ such a terrible thunderstorm. 

A. would never see                                                   B. had never seen 

C. have never seen                                                   D. never see   

Question 7

Đáp án của câu 7 là C. have never seen

IELTS TUTOR giải thích:

Question 8: Most teenagers enjoy ______ the Internet for information and entertainment. 

A. surfing                     B. surf                       C. surfed                         D. to surf  

Question 8

Đáp án của câu 8 là A. surfing

IELTS TUTOR giải thích:

Question 9: ______ they are delicious, hamburgers and French fries are too high in fat. 

A. However                  B. Although                C. Because                     D. Despite  

Question 9

Đáp án của câu 9 là B. Although

IELTS TUTOR giải thích:

 • Loại ngay được câu D vì Despite + N/V-ing (chứ không sử dụng với mệnh đề) >> IELTS TUTOR gợi ý Phân biệt ALTHOUGH/ THOUGH/ IN SPITE OF / DESPITE 
 • Loại câu A vì nó chỉ là từ nối ở đầu câu, không thể dùng để liên kết hai mệnh đề. 
 • Loại câu C vì không phù hợp về nghĩa.
 • Câu B có nghĩa là mặc dù (although) nó ngon, hamburgers and khoai tây chiên thì có quá nhiều chất béo. >> IELTS TUTOR lưu ý thêm về cách sử dụng câu ghép /câu phức.   

Question 10: Canned food is not as healthy as fresh food, ______?   

A. isn’t it                      B. doesn’t it                  C. is it                            D. does it    

Question 10

Đáp án của câu 10 là C. is it

IELTS TUTOR giải thích:

 • Câu này sử dụng thể phủ định ở hiện tại đơn (động từ to be) thì Tag question (câu hỏi đuôi) phải sử dụng ở thể khẳng định cũng ở hiện tại đơn (động từ to be).

Question 11: Without your help, I ______ the technical problem with my computer the other day.   

A. wouldn’t solve                                         B. couldn’t have solved  

C. could solve                                             D. can’t solve 

Question 11

Đáp án của câu 11 là B. couldn't have solved

IELTS TUTOR giải thích:

 • Câu này sử dụng điều kiện loại 3 (câu điều kiện quá khứ), các em nhớ học kỹ và phân biệt các loại câu của câu điều kiện nhé.    

Question 12: This part of the country is famous ______ its beautiful landscapes and fine cuisine.   

A. about                      B. with                           C. of                                D. for 

Question 12

Đáp án của câu 12 là D. for

IELTS TUTOR giải thích:

Question 13: In a modern family, the husband is expected to join hands with his wife to ______the household chores.   

A. do                           B. run                            C. take                             D. make                  

Question 13

Đáp án của câu 13 là A. do

IELTS TUTOR giải thích:

 • (to) do the household chores là làm công việc nhà.
 • Các em chú ý cách sử dụng collocation của từng từ, vì không phải hai từ nào cũng có thể đi với nhau.
 • IELTS TUTOR lưu ý các em nhớ học kỹ cách tra từ điển collocation khi đang ôn luyện ở nhà nhé.    

Question 14: Most psychologists agree that the basic structure of an individual’s personality is ______. 

A. by the age of five it is quite well established  

B. quite well established by the age of five 

C. well established quite by the age of five  

D. by the age of five and quite well established 

Question 14

Đáp án của câu 14 là B. quite well established by the age of five

IELTS TUTOR giải thích:

 • Loại câu A vì một câu không thể có 2 động từ (is).
 • Loại câu C vì cách sắp xếp của trạng từ bị sai (quite phải đứng trước tính từ - established) >> IELTS TUTOR hướng dẫn vị trí và chức năng của trạng từ trong tiếng anh.
 • Loại câu D vì không phù hợp về nghĩa.
 • Chỉ còn câu B là phù hợp về nghĩa lẫn cấu trúc ngữ pháp. Câu này có nghĩa là hầu hết các nhà tâm lý học đều đồng ý rằng cấu trúc cơ bản về tính cách của một cá nhân được hình thành khá rõ nét vào năm năm tuổi. 

Question 15: A waiter in a restaurant is talking to a customer who has just finished his meal there. 

Select the most suitable response to complete the exchange. 

Waiter: “Here’s your bill, sir.” 

Customer: “______”  

A. Don’t mention it. 

B. Can I pay by credit card?       

C. What do you have? 

D. You’re welcome.    

Question 15

Đáp án của câu 15 là B. Can I pay by credit card?

IELTS TUTOR giải thích:

 • Chỉ có câu B là hợp lý về mặt nghĩa, người khách hỏi nhân viên phục vụ về cách thanh toán credit card có hữu dụng hay không khi nhận được hóa đơn >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "pay" tiếng anh 

Question 16: The Government has brought ______ a new law in an effort to prevent further environmental deterioration. A. in                         B. about                          C. up                            D. on         

Question 16

Đáp án của câu 16 là A. in

IELTS TUTOR giải thích:

 • (to) bring sth in (phrasal verb) = introduce sth (usually products or laws) nghĩa là ban hành/phát hành/ giới thiệu cái gì (thường là một sản phẩm hoặc điều luật nào đó). Câu này nghĩa là chính phủ đã đưa ra một điều luật mới với nỗ lực ngăn chặn sự suy thoái môi trường hơn nữa.
 • Trong khi đó, phrasal verb khác mang nghĩa không phù hợp: (to) bring about sth và cả (to) bring on đều là gây ra/tạo nên cái gì (= cause sth), nhưng bring on thường mang lại điều tiêu cực/không tốt; (to) bring up là nuôi nâng/ nuôi dạy.  

Question 17: She took a course in fine arts ______ starting her own business in interior design.   

A. with a view to                                             B. in terms of 

C. in order to                                                   D. with reference to 

Question 17

Đáp án của câu 17 là A. with a view to

IELTS TUTOR giải thích:

 • with a view to doing sth = with the aim of doing something: nghĩa là với mục đích làm gì đó.
 • Trong khi đó, in terms of là về mặt (nào đó), with reference to (= in connection with) liên quan/nhắc đến cái gì, in order to hợp về nghĩa nhưng phải dùng với to-V chứ không dùng với V-ing. >> IELTS TUTOR hướng dẫn cách sử dụng in order to / so as to.    

Question 18: All the ______ in the stadium applauded the winner of the marathon when he crossed the finishing line.   

A. watchers                          B. audience                           C. viewers                           D. spectators         

IELTS TUTOR hướng dẫn Vị trí các loại từ trong câu

Question 18

Đáp án của câu 18 là D. spectators

IELTS TUTOR giải thích:

 • spectator là khán giả (ngồi ngoài trời), thường xem thể thao thi đấu.
 • Trong khi đó, viewer/watcher là khán giả (thường xem truyền hình, xem qua màn ảnh); audience là khán giả (ngồi trong phòng/hội trường), khán thính giả nghe kịch, hội thảo hoặc buổi thuyết trình.   

Question 19:  The table in the living room should be moved to ______ the new TV set.         

A. get rid of                                                  B. pave the way for   

C. make room for                                         D. take hold of         

Question 19

Đáp án của câu 19 là C. make room for

IELTS TUTOR giải thích:

 • (to) make room for: chừa / nhường chỗ cho cái gì / ai.
 • Trong khi đó, các từ còn lại không phù hợp về nghĩa: 
  • (to) get rid of là từ bỏ/thoát khỏi cái gì
  • (to) pave the way for sth/sb là tạo điều kiện / làm cho dễ dàng hơn cho cái gì/ai
  • (to) take hold of sth/sb là giữ lại/ ngăn lại cái gì / ai (để ý từ này khác với idiom (to) take hold nghĩa là tác động/ảnh hưởng) >> IELTS TUTOR giới thiệu Idiom (thành ngữ) trong IELTS

Question 20: The US president Barack Obama ______ an official visit to Vietnam in May 2016, which is of great significance to the comprehensive bilateral partnership. 

A. delivered                         B. paid                           C.offered                             D. gave   

Question 20

Đáp án của câu 20 là B. paid

IELTS TUTOR giải thích:

Question 21: Two close friends Tom and Kyle are talking about Kyle’s upcoming birthday. 

Select the most suitable response to complete the exchange. 

Tom: “Can I bring a friend to your birthday party?” 

Kyle: “______” 

A. It’s my honour.                                                 B. Let’s do it then. 

C. The more the merrier.                                      D. That’s right.   

Question 21

Đáp án của câu 21 là C. The more the merrier

IELTS TUTOR giải thích:

 • The more the merrier rất thường gặp trong giao tiếp, nghĩa là càng đông càng vui.    

Question 22: Candidates are requested to ______ the form to the admissions officer by July 25th. 

A. fill out B. show up C. pass over D. hand in

Question 22

Đáp án của câu 22 là D. hand in

IELTS TUTOR giải thích:

 • (to) hand in sth (phrasal verb) là đưa/nộp cái gì cho ai, câu này nghĩa là thí sinh được yêu cầu nộp đơn cho cán bộ tuyển sinh trước ngày 25/07 >> IELTS TUTOR giới thiệu "TẤT TẦN TẬT" PHRASAL VERB BẮT ĐẦU BẰNG TỪ HAND
 • Trong khi đó, những động từ phrasal verb còn lại không phù hợp về nghĩa: 

Question 23: The firefighters’ single-minded devotion to the rescue of the victims of the fire was ______. 

A. respecting                  B. respective                         C. respectful                        D. respectable    

Question 23

Đáp án của câu 23 là D. respectable

IELTS TUTOR giải thích:

 • respectable (adj) là đáng nể trọng (sử dụng khi mô tả sự việc / hành động nào đó).
 • Trong khi đó, respectful (adj) cũng là tính từ, nhưng sử dụng cho người mang nghĩa là (người) đáng kính trọng. Những từ còn lại có nghĩa không phù hợp: respective (adj) là lần lượt, respecting chỉ là dạng động từ thêm ing của respect >> IELTS TUTOR gợi ý Paraphrase từ "respect" trong tiếng anh
 • Câu này mang nghĩa là sự xả thân hết mình của những người lính cứu hỏa trong việc giải cứu nạn nhân của vụ cháy thật đáng nể.     

Question 24: The university administrations are introducing new measures to ______ that the enrolment process runs smoothly.   

A. maintain                     B. improve                             C. facilitate                            D. ensure         

Question 24

Đáp án của câu 24 là D. ensure

IELTS TUTOR giải thích:

 • Câu này nghĩa là ban quản lý trường đại học đang đưa ra các biện pháp mới để đảm bảo rằng quá trình tuyển sinh diễn ra suôn sẻ, vậy nên chỉ có ensure là phù hợp về nghĩa.
 • Lưu ý (to) facilitate sb to do sth là tạo điền kiện cho ai đó làm gì, hoặc là (to) facilitate sth là tạo điều kiện cho cái gì (tức động từ này phải có tân ngữ đi kèm). >> IELTS TUTOR gợi ý phân biệt nội động từ & ngoại động từ 
 • Những từ còn lại không phù hợp với ngữ cảnh của câu, trong đó (to) maintain là duy trì, (to) improve là cải thiện.     

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 25: Not until all their demands had been turned down did the workers decide to go on strike for more welfare.

A. rejected B. sacked C. reviewed D. deleted

Question 25

Đáp án của câu 25 là A. rejected

IELTS TUTOR giải thích:

 • (to) turn down = (to) reject là từ chối >> IELTS TUTOR Giải thích phrasal verb "turn down"
 • Những từ còn lại không phù hợp về nghĩa, (to) sack là sa thải, (to) review là ôn tập/duyệt, (to) delete là xóa.   

Question 26: Environmentalists appeal to the government to enact laws to stop factories from discharging toxic chemicals into the sea.

A. releasing                    B. producing                            C. obtaining                             D.dismissing 

Question 26

Đáp án của câu 26 là A. releasing

IELTS TUTOR giải thích:

 • (to) discharge = (to) release là thải ra. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "release" tiếng anh
 • Những từ còn lại không phù hợp về nghĩa, (to) produce là sản xuất, (to) obtain là tồn tại, lấy/có/đạt được, (to) dismiss là bãi nhiệm / bỏ qua.    

Question 27: The overall aim of the book is to help bridge the gap between theory andpractice, particularly in language teaching.

A. increase the understanding                                     B. reduce the differences 

C. minimise the limitations                                          D. construct a bridge 

Question 27

Đáp án của câu 27 là B. reduce the differences

IELTS TUTOR giải thích:

 • (to) bridge the gap = reduce the differences nghĩa là giúp thu hẹp khoảng cách/khác nhau.
 • Câu này nghĩa là mục đích chung của sách là giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, đặc biệt là trong việc giảng dạy ngôn ngữ.
 • Trong khi đó những từ còn lại chưa phù hợp về nghĩa
  • (to) increase the understanding là nâng cao/tăng sự hiểu biết/nhận thức
  • (to) minimise the limitations là tối thiếu hóa sự giới hạn
  • (to) construct a bridge là xây dựng 1 chiếc cầu >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng topic "bridge" (Cây cầu)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 28: The longer the children waited in the long queue, the more impatiently they became.

Question 28

Đáp án của câu 28 là D. impatiently

IELTS TUTOR giải thích:

 • (to) become + adj là trở nên như thế nào => impatiently (adv) đang là trạng từ mang nghĩa 1 cách thiếu kiên nhẫn, phải sửa lại thành impatient (adj) >> IELTS TUTOR gợi ý Paraphrase động từ "become" tiếng anh 

Question 29: Because of bad weather conditions, it took the explorers three days reaching their destination.

Question 29

Đáp án của câu 29 là D. reaching

IELTS TUTOR giải thích:

 • (to) take sb + time + to do sth = (to) spend + time + doing sth, cần phân biệt hai cấu trúc này để sử dụng cho chính xác => reaching phải sửa thành to reach >> IELTS TUTOR hướng dẫn về Cụm động từ nguyên mẫu (to inf) 

Question 30: According to most doctors, massage relieves pain and anxiety, eases depression and speeding up recovery from illnesses.

Question 30

Đáp án của câu 30 là C. speeding up

IELTS TUTOR giải thích:

 • IELTS TUTOR lưu ý rằng các em cần đọc kỹ cấu trúc song song nhé, câu này các động từ đều chia ở thì hiện tại đơn, thì phải chia động từ speeds thay vì speeding.     

Question 31: New sources of energy have been looking for as the number of fossil fuels continues to decrease.

Question 31

Đáp án của câu 31 là B. been looking

IELTS TUTOR giải thích:

 • Câu này sử dụng động từ ở dạng bị động, tức là nguồn năng lượng mới (vẫn) đang được tìm kiếm => have been looking for sửa lại thành have been looked for.
 • IELTS TUTOR lưu ý các em đọc kỹ cấu trúc bị động trong các thì của tiếng anh nhé.    

Question 32: The science of medicine, which progress has been very rapid lately, is perhaps the most important of all sciences.

Question 32

Đáp án của câu 32 là B. which

IELTS TUTOR giải thích:

 • which phải sửa thành whose, trong đó whose là mệnh đề quan hệ mang tính sở hữu, các em cần hiểu whose progress có nghĩa là the science of medicine’s progress >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "whose"
 • Câu này là có nghĩa là Y học, mà tiến triển rất nhanh gần đây, có lẽ là khoa học quan trọng nhất trong tất cả các ngành khoa học.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 33 to 42.

Though called by sweet-sounding names like Firinga or Katrina, tropical cyclones are hugerotating storms 200 to 2,000 kilometers wide with winds that blow at speeds ofmore than 100 kilometers per hour (kph). Weather professionals know them astropical cyclones, but they are called hurricanes in the Caribbean Sea, typhoons in the Pacific Ocean, and cyclones in the Indian Ocean. They occur in both the northern and southern hemispheres. Large ones have destroyed cities and killed hundreds of thousands of people.   

Tropical cyclones begin over water that is warmer than 27 degrees Celsius (80 degrees Fahrenheit) slightly north or south of the earth’s equator. Warm, humid air full of water vapor moves upward. The earth’s rotation causes the growing storm to start to rotate around its center (called the eye). At a certain height, thewater vapor condenses, changing to liquid and releasing heat. The heat draws more air and water vapor upward, creating a cycle as air and water vapor riseand liquid water falls. If the cycle speeds up until winds reach 118 kilometers per hour, the storm qualifies as a tropical cyclone.   

Most deaths intropical cyclones are caused by storm surge. This is a rise in sea level, sometimes seven meters or more, caused by the storm pushing against the ocean’s surface. Storm surge was to blame for the flooding of New Orleans in 2005. The storm surge of Cyclone Nargis in 2008 in Myanmar pushed seawater nearly four meters deep some 40 kilometers inland, resulting in many deaths.   

It has never been easy to forecast a tropical cyclone accurately. The goal is to know when and where the next tropical cyclone will form. “And we can’t really do that yet,” says David Nolan, a weather researcher from the University of Miami. The direction and strength of tropical cyclones are also difficult to predict, even with computer assistance. In fact, long-term forecasts are poor; small differences in the combination of weather factors lead to very different storms. More accurate forecasting could help people decide to evacuate when a storm is on the way.   

Adapted from “Reading Explorer 2” by Paul Maclntyre   

Question 33: Asstated in paragraph 1, tropical cyclones are storms with winds blowing at speeds of ______.      

A. more than 100 kph                                            B. at least 200 kph         

C. less than 100 kph                                             D. no less  than 200 kph         

Question 34: The word “they” in paragraph 1 refers to ______.         

A. sweet-sounding names                                     B. wind speeds         

C. tropical cyclones                                               D. weather professionals         

Question 35: According to the passage, tropical cyclones are called typhoons in ______.     

A. the Indian Ocean                                              B. the Arctic Ocean         

C. the Atlantic Ocean                                            D. the Pacific Ocean         

Question 36: The word “humid” in paragraph 2 is closest in meaning to ______.     

A. moist                                                                 B. dry   

C. thin                                                                    D. thick     

Question 37:  Which of the following comes first in the process of storm formation?     

A. Liquid water falls.                                              B. Warm, humid air moves upward.     

C. Water vapor condenses.                                   D. Wind speed reaches 118 kph.     

Question 38: According to the passage, a storm surge is ______.         

A. a rise in sea level                                              B. pushing seawater   

C. a tropical cyclone                                              D. inland flooding     

Question 39: What is true about the storm surge of Cyclone Nargis?         

A. It took a very high death toll.   

B. It caused flooding in New Orleans in 2005.     

C. It  occurred in Myanmar in 2005.   

D. It pushed seawater 4 kilometers inland.     

Question 40: The word “evacuate” in paragraph 4 mostly means ______.         

A. move to safer places                                          B. make accurate predictions     

C. take preventive measures                                 D. call for relief supplies         

Question 41: Which of the following statements is NOT true according to the passage?   

A. The centerof a growing storm is known as its eye. 

B. The direction and strength of tropical cyclones are difficult to forecast. 

C. Tropical cyclones are often given beautiful names. 

D. Tropical cyclone predictions depend entirely on computer assistance.  

Question 42: Which of the following would serve as the best title for the passage? 

A. Cyclone Forecasting                                            B. Tropical Cyclones 

C. Storm Surges                                                       D. Cyclone Formation       

Question 33

Đáp án của câu 33 là A. more than 100 kph

IELTS TUTOR giải thích:

 • Dẫn chứng ở câu “Though called by sweet-sounding names like Firinga or Katrina, tropical cyclones are huge rotating storms 200 to 2,000 kilometers wide with winds that blow at speeds of more than 100 kilometers per hour (kph)”, nên đọc kỹ câu hỏi vì câu 33 đang hỏi về speed = tốc độ. >> IELTS TUTOR gợi ý PHÂN BIỆT SPEED & PACE TIẾNG ANH  

Question 34

Đáp án của câu 34 là C. tropical cyclones

IELTS TUTOR giải thích:

 • Đọc kỹ câu trước đó “Weather professionals know them as tropical cyclones, but they are called hurricanes in the Caribbean Sea, typhoons in the Pacific Ocean, and cyclones in the Indian Ocean” có nghĩa là các chuyên gia thời tiết biết chúng như là cơn lốc nhiệt đới, nhưng chúng được gọi là bão ở biển Caribbean, bão cuồng phong ở Thái Bình Dương và cơn lốc ở Ấn Độ Dương.
 • Vì vậy, they chính là tropical cyclones. >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng topic "WEATHER" (Thời tiết) IELTS 

Question 35

Đáp án của câu 35 là D. The Pacific Ocean

IELTS TUTOR giải thích:

 • Dẫn chứng giống với câu 34 “Weather professionals know them as tropical cyclones, but they are called hurricanes in the Caribbean Sea, typhoons in the Pacific Ocean, and cyclones in the Indian Ocean”. >> IELTS TUTOR gợi ý PARAPHRASE TỪ "KNOW" TIẾNG ANH

Question 36

Đáp án của câu 36 là A.moist

IELTS TUTOR giải thích:

 • humid (adj): ẩm ướt, đồng nghĩa với nó là moist (adj). >> IELTS TUTOR Tổng hợp từ đồng nghĩa thường gặp 
 • Trong khi đó, dry (adj) trái nghĩa là khô ráo, khô khan, những từ còn lại không liên quan về nghĩa: thin (adj) là ốm/mỏng, thick (adj) là dày.    

Question 37

Đáp án của câu 37 là B. warm, humid air moves upward

IELTS TUTOR giải thích:

 • Đọc kỹ đoạn 2, đoạn này chính là mô tả quá trình hình thành cơn lốc nhiệt đó (trong đó cơn bão đủ điều kiện sẽ là một cơn lốc nhiệt đới “the storm qualifies as a tropical cyclone”) và “Warm, humid air full of water vapor moves upward” là một trong các bước đầu tiên. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "move" tiếng anh 

Question 38

Đáp án của câu 38 là A. a rise in sea level

IELTS TUTOR giải thích:

 • Dẫn chứng ở câu “Most deaths in tropical cyclones are caused by storm surge. This is a rise in sea level, sometimes seven meters or more, caused by the storm pushing against the ocean’s surface” nghĩa là "Hầu hết các trường hợp tử vong trong các cơn bão nhiệt đới là do nước dâng do bão. Đây là sự gia tăng mực nước biển, đôi khi 7 mét trở lên, gây ra bởi cơn bão đẩy lên bề mặt của đại dương.  

Question 39

Đáp án của câu 39 là A. It took a very high death toll

IELTS TUTOR giải thích:

Question 40

Đáp án của câu 40 là A. move to safer places

IELTS TUTOR giải thích:

 • “More accurate forecasting could help people decide to evacuate when a storm is on the way” có nghĩa là dự báo chính xác hơn có thể giúp mọi người quyết định sơ tán khi có bão. >> IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH DÙNG TỪ "WHEN" TIẾNG ANH
 • (to) evacuate = move to safer places nghĩa là sơ tán (di chuyển đến nơi an toàn hơn).   

Question 41

Đáp án của câu 41 là D. Tropical cyclone predictions depend entirely on computer assistance.

IELTS TUTOR giải thích:

 • Dẫn chứng câu D là sai ở câu “The direction and strength of tropical cyclones are also difficult to predict, even with computer assistance”, nghĩa là hướng đi và cường độ của các lốc xoáy nhiệt đới cũng rất khó dự đoán, ngay cả khi có sự hỗ trợ của máy tính, có nghĩa là dự đoán lốc xoáy nhiệt đơn không thể phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của máy tính.    

Question 42

Đáp án của câu 42 là B. Tropical Cyclones

IELTS TUTOR giải thích:

 • Có thể dễ dàng chọn được ý chính của bài này là về lốc xoáy nhiệt đới – câu B, những đáp án còn lại chỉ thể hiện nội dung của 1 đoạn trong bài >> IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH TÌM "MAIN IDEA" IELTS READING

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 43: It is widely known that the excessive use of pesticides is producing a detrimental effect on the local groundwater.      

A. useless                         B. harmless                       C. damaging                         D.  fundamental     

Question 43

Đáp án của câu 43 là B. harmless

IELTS TUTOR giải thích:

 • Câu này có nghĩa là việc sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu đang tác động có hại cho nguồn nước ngầm của địa phương thì được biết đến một cách rộng rãi.
 • (to) detrimental nghĩa là hủy hoại, có hại, trái nghĩa với harmless (adj) là vô hại >> IELTS TUTOR giới thiệu thêm CÁCH DÙNG "HARM / HARMFUL" TIẾNG ANH

Question 44:  His dreamlike villa in the new residential quarter is the envy of his friends.     

A. something that everybody looks for 

B. something that everybody dream of                  

C. something that nobody wants 

D. something that nobody can afford         

Question 44

Đáp án của câu 44 là C. something that nobody wants

IELTS TUTOR giải thích:

 • envy (n) (= jealousy) là sự ghen tị, ganh ghét.
 • Câu này có nghĩa là căn biệt thự đẹp như mơ của anh ấy trong khu dân cư mới khiến bạn bè phải ghen tị, tức là điều gì đó mà mọi người đều muốn có => trái nghĩa chọn câu C.   

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 45 to 54.   

THE DANGERS OF DIETING   

Thanks to our modern lifestyle, with more and more time spent sitting down in front of computers than ever before, the (45)______ of overweight people is at a newhigh. As people frantically search for a solution (46)______ this problem, they often try some of the popular fad diets being offered. Many people see fad diets (47)______ harmless ways of losing weight, and they are grateful to have them. Unfortunately, not only don’t fad diets usually (48)______ the trick, they can actually be dangerous for your health. 

Although permanent weight loss is the (49)______, few are able to achieve it. Experts estimate that 95 percent of dieters return to their starting weight, or even (50)______ weight. While the reckless use of fad diets can bring some (51)______ results, long-term results are very rare. 

(52)______, people who are fed up with the difficulties of changing their eating habitsoften turn to fad diets. (53)______ being moderate, fad diets involve extremedietary changes. They advise eating only one type of food, or they prohibitother types of foods entirely. This results in a situation (54)______ a person’s body doesn’t get all the vitamins and other things that it needs to stay healthy. 

Adapted from“Active Skills for Reading: Book 3” by Neil J. Anderson       

Question 45:  A. number                B. range                        C. amount                         D. sum     

Question 46:  A. on                        B. of                              C. to                                   D. with     

Question 47:  A. by                        B. like                            C. through                         D. as     

Question 48:  A. bring                    B. do                             C. take                               D. play     

Question 49:  A. case                    B. profit                         C. benefit                           D. goal     

Question 50:  A. lose                     B. gain                          C. put                                 D. reduce     

Question 51:  A. initial                   B. initiative                   C. initiating                        D. initiate     

Question 52:  A. Additionally         B.  Furthermore            C.  Nonetheless                 D.  Consequently     

Question 53:  A. More than           B. In spite  of                C. Rather than                    D. In  addition to     

Question 54:  A. what                    B. which                       C. why                                 D. where       

Question 45

Đáp án của câu 45 là A. number

IELTS TUTOR giải thích:

 • the number of overweight people là số người bị béo phì >> IELTS TUTOR lưu ý đọc kỹ cấu trúc the number of ở đây.
 • Trong khi đó, những từ còn lại không phù hợp về nghĩa hoặc sai ngữ pháp, the amount of sử dụng với danh từ không đếm được, the range of là khoảng và the sum of là tổng số.   

Question 46

Đáp án của câu 46 là C. to

IELTS TUTOR giải thích:

Question 47

Đáp án của câu 47 là D. as

IELTS TUTOR giải thích:

 • see sth as sth là xem cái gì như là cái gì >> IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH DÙNG AS &LIKE TIẾNG ANH 
 • Câu này có nghĩa là nhiều người xem chế độ ăn kiêng tạm thời là cách giảm cân vô hại và họ rất biết ơn khi áp dụng nó. 

Question 48

Đáp án của câu 48 là B. do

IELTS TUTOR giải thích:

 • (to) do the trick: là đạt được thành công / hoàn thành được việc gì đó.
 • Câu này có nghĩa là thật không may, chế độ ăn kiêng tạm thời không những không có kết quả mà còn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng & ideas topic "FITNESS & DIET" IELTS

Question 49

Đáp án của câu 49 là D. goal

IELTS TUTOR giải thích:

 • Câu này có nghĩa là mặc dù mục tiêu giảm cân vĩnh viễn là mục tiêu nhưng rất ít người có thể đạt được, trong đó goal (n) là mục tiêu. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "goal" tiếng anh 
 • Các từ còn lại không phù hợp về nghĩa, case (n) là trường hợp, profit (n) là lợi nhuận và benefit (n) là lợi ích.    

Question 50

Đáp án của câu 50 là B. gain

IELTS TUTOR giải thích:

 • Câu này có nghĩa là các chuyên gia ước tính rằng 95% người ăn kiêng trở lại cân nặng ban đầu, hoặc thậm chí là tăng cân. (to) gain là tăng => gain weight / lose weight là tăng / giảm cân.
 • Những từ còn lại không hợp về nghĩa hoặc không thể đi với collocation của weight. >> IELTS TUTOR giới thiệu Tất tần tật" Collocation bắt đầu với W nên học trong tiếng anh

Question 51

Đáp án của câu 51 là A. intial

IELTS TUTOR giải thích:

 • Câu này có nghĩa là mặc dù việc sử dụng một cách liều lĩnh các chế độ ăn kiêng tạm thời có thể mang lại một số kết quả ban đầu, nhưng kết quả lâu dài là rất hiếm, initial (adj) = starting là ban đầu. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"initial"tiếng anh 
 • Trong khi đó, các từ còn lại không phù hợp về nghĩa, initiative (a new plan or process) là một quá trình mới/ kế hoạch mới, (to) initiate / initiating là khởi xướng, bắt đầu một cái gì.   

Question 52

Đáp án của câu 52 là C. Nonetheless

IELTS TUTOR giải thích:

 • Nonetheless = However nghĩa là tuy nhiên. >> IELTS TUTOR gợi ý Phân biệt However, But & Nevertheless như liên từ 
 • Câu này nghĩa là tuy nhiên, những người đã chán với khó khăn trong việc thay đổi thói quen ăn uống của họ thường chuyển sang chế độ ăn kiêng tạm thời.    

Question 53

Đáp án của câu 53 là C. Rather than

IELTS TUTOR giải thích:

 • Rather than trong trường hợp này đồng nghĩa với instead of là thay vì. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng & Phân biệt RATHER THAN - INSTEAD OF tiếng anh
 • Câu này mang nghĩa là thay vì ở mức vừa phải, chế độ ăn kiêng tạm thời bao gồm việc thay đổi chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Những từ còn lại không phù hợp về nghĩa.

Question 54

Đáp án của câu 54 là D. where

IELTS TUTOR giải thích:

 • Câu này có nghĩa là điều này dẫn đến tình trạng cơ thể của một người không nhận được tất cả các vitamin và những thứ khác cần thiết để khỏe mạnh (in a situation where …. = in a situation in which….)
 • IELTS TUTOR lưu ý cần xem kỹ cách sử dụng mệnh đề quan hệ vì đây là cấu trúc ngữ pháp thường xuyên sử dụng trong đề thi nhé.    

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 55 to 64.   

The concept of urban agriculture may conjure up images of roof top, backyard or community gardens scattered among downtown city streets and surrounding neighborhoods. But in the Seattle area, and within and beyond the Puget Sound region, it means a great deal more. “Urban agriculture doesn’t necessarily equate to production that occurs only in a metropolitan urban area,” says Jason Niebler, who directs the Sustainable Agriculture Education (SAgE) Initiative at Seattle Central Community College. “It means we are providing for growing population food needs from surrounding rural landscapes, as well as from the core urban landscape.”   

Picture aseries of concentric circles, with an urban core that produces some food at varying capacities, surrounded by a series of outlying rings of small farms that become increasingly more rural with distance. The hope is that such land use planning, from the inner core to the outer rings, will encourage local ecologically sound sustainable food production. This, in turn, will create local jobs and decrease reliance on distant food products that originate from petroleum-intensive large scale farms.   

That’s the idea behind SAgE, believed to be the nation’s first metropolitan-based community college sustainable agriculture program that emphasizes farming practices across diverse landscape types from urban centers to surrounding rural environs. “It’s small scale agriculture with an urban focus,” Niebler says. “Any urban population, large or small, can practice sustainable agriculture, improve food security and protect the environment, which ultimately results in resilient food systems and communities.”   

SAgE is a part of the National Science Foundation’s Advanced Technological Education (ATE) Program, which is providing the project with $157,375 over two years. ATE’sgoal is to support projects that strengthen the skills of technicians who workin industries regarded as vital to the nation’s prosperity and security. The support largely goes to community colleges that work in partnership with universities, secondary schools, businesses and industries, as well asgovernment agencies, which design and implement model workforce initiatives.   

The SAgE project focuses on the environmental, socio economic, political and cultural issues related to sustainable food systems within Puget Sound watersheds through student and community education and research, and technological innovation. The curriculum offers courses that cover such issues as agricultural ecology, urban food systems, food politics and ethics, soil science, sustainable food production and technology, the integration of food and forests, and career opportunities.   

“We’ve created a curriculum that is fundamental in nature, addressing the principles of sustainable agriculture and what a food system is – how it functions both locally and globally,” Niebler says. “These courses are challenging, robust and inspirational. One of the really wonderful things about them is that we offer service learning opportunities, where students volunteer a portion of their time to working with local partner organizations. They can do a research project, or a service learning option. The ideal would be to prompt students into careers that involve sustainable practices in an urban agriculture setting.”   

Adapted from “Promoting Sustainable Agriculture” by Marlene Cimons   

Question 55: It is stated in the passage that Jason Niebler ______.   

A. preserves the core urban landscape 

B. provides food for Seattle’s population 

C. studies at Seattle Central Community College 

D. directs the SAgE Initiative   

Question 56: It can be inferred from the passage that the conventional idea of urban agriculture ______.   

A. focuses mainly on agriculture within and beyond the Puget Sound region   

B. aims at food production and consumption in both rural and urban regions 

C. is associated with production only in metropolitan urban areas 

D. concerns with food production in any city’s surrounding areas   

Question 57: The word “concentric” in paragraph 2 is closest in meaning to ______.   

A. coming from different places 

B. having the same size 

C. going indifferent directions 

D. having the same center   

Question 58: Which of the following is supposed to be an outcome of the SAgE’s new land use planning?  

A. Dependence on distant food products 

B. Increased food production in large scale farms 

C. Employment opportunities for local residents 

D. Modernized farming practices in rural environs   

Question 59: The phrase “in partnership with” in paragraph 4 probably means ______.   

A. together with                                         B. in addition to  

C. in place of                                             D. instead of  

Question 60: The curriculum of SAgE at Seattle Central Community College offers coursescovering the following EXCEPT ______.            

A. agricultural ecology  

B. career opportunities                      

C. urban system development   

D. integration of food and forests         

Question 61: In Niebler’s opinion, the courses offered by the SAgE project are ______.         

A. functional but impractical   

B. robust but unpromising             

C. challenging and costly       

D. hard but encouraging             

Question 62: The word “them” in paragraph 6 refers to ______.             

A. courses                      B. opportunities                   C. principles                       D. students         

Question 63: Which of the following is NOT true according to the passage?  

A. The curriculum that the SAgE project designs is fundamental in nature. 

B. The SAgE project alone will offer students sufficient jobs in urban agriculture. 

C. ATE helps to improve the skills of technicians in the nation’s major industries. 

D. Resilient food systems can be attributed to sustainable agricultural practices.   

Question 64: Which of the following best describes the author’s tone in the passage?   

A. Skeptical                     B. Provocative                     C. Supportive                      D.Satirical  

Question 55

Đáp án của câu 55 là D. directs the SAgE Initiative

IELTS TUTOR giải thích:

 • Dẫn chứng ở đoạn cuối của đoạn 1 “Jason Niebler, who directs the Sustainable Agriculture Education (SAgE)….” và “It means we are providing for growing population food needs from surrounding rural landscapes, as well as from the core urban landscape.”

Question 56

Đáp án của câu 56 là C. is associated with production only in metropolitan urban areas

IELTS TUTOR giải thích:

 • Dẫn chứng nằm ở đoạn 1 “Urban agriculture doesn’t necessarily equate to production that occurs only in a metropolitan urban area” nghĩa là nông nghiệp đô thị không nhất thiết phải tương đương với việc sản xuất chỉ diễn ra ở một khu vực trung tâm đô thị. >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng & ideas topic "urban/city life" IELTS
 • Từ đó có thể suy ra ý tưởng truyền thống (conventional) của nông nghiệp đô thị chính là sản xuất chỉ diễn ra ở một khu vực trung tâm đô thị.   

Question 57

Đáp án của câu 57 là D. having the same center

IELTS TUTOR giải thích:

 • concentric (adj) là đồng tâm, cùng chung một trung tâm (= having the same center). >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "Same" tiếng anh 
 • Đối với những dạng câu như này, các em cần phải đọc hiểu ngữ cảnh của câu nếu không biết nghĩa của từ nhé.
  • Câu này mang nghĩa là hãy hình dung một loạt các vòng tròn đồng tâm, với lõi là đô thị sản xuất một số thực phẩm ở các công suất khác nhau, được bao quanh bởi một loạt các vòng tròn bên ngoài của các trang trại nhỏ ngày càng trở nên càng giống nông thôn hơn.

Question 58

Đáp án của câu 58 là C. Employment opportunities for local residents

IELTS TUTOR giải thích:

 • Dẫn chứng ở cuối đoạn 2 “This, in turn, will create local jobs and decrease reliance on distant food products that originate from petroleum-intensive largescale farms” (local jobs = employment opportunities for local residents)

Question 59

Đáp án của câu 59 là A. together with

IELTS TUTOR giải thích:

 • in partnership with = together with là trong mối hợp tác với, cùng nhau.
 • Trong khi đó những từ còn lại không phù hợp về nghĩa.  

Question 60

Đáp án của câu 60 là C. urban system development

IELTS TUTOR giải thích:

 • Dẫn chứng ở cuối đoạn 5 “The curriculum offers courses that cover such issues as agricultural ecology, urban food systems, food politics and ethics, soil science, sustainable food production and technology, the integration of food and forests, and career opportunities”. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "Curriculum" tiếng anh 

Question 61

Đáp án của câu 61 là D. hard but encouraging

IELTS TUTOR giải thích:

 • Dẫn chứng nằm ở đoạn 6 “These courses are challenging, robust and inspirational”, trong đó challenging = hard (adj) nghĩa là thử thách, khó khăn, inspirational = encouraging (adj) là tạo cảm hứng, truyền động lực.

Question 62

Đáp án của câu 62 là A. courses

IELTS TUTOR giải thích:

 • Đọc kỹ câu “These courses are challenging, robust and inspirational. One of the really wonderful things about them is that we offer service learning opportunities, where students volunteer a portion of their time to working with local partner organizations” nghĩa là các khóa học này đầy thử thách, mạnh mẽ và đầy cảm hứng. Một trong những điều thực sự tuyệt vời về chúng là chúng tôi cung cấp các cơ hội học tập về dịch vụ, nơi các sinh viên tình nguyện dành một phần thời gian của mình để làm việc với các tổ chức đối tác địa phương => them chính là courses. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "course" tiếng anh

Question 63

Đáp án của câu 63 là B. The SAgE project alone will offer students sufficient jobs in urban agriculture.

IELTS TUTOR giải thích:

 • Dẫn chứng ở câu đầu đoạn cuối cùng “We’ve created a curriculum that is fundamental in nature, addressing the principles of sustainable agriculture and what a food system is – how it functions both locally and globally”, nghĩa là chúng tôi đã tạo ra một chương trình giảng dạy cơ bản về bản chất, đề cập đến các nguyên tắc của nông nghiệp bền vững và hệ thống lương thực là gì - cách thức hoạt động của hệ thống này ở cả địa phương và toàn cầu như thế nào, tức là những điều cơ bản này không đủ cho các sinh viên làm việc trong môi trường công nghiệp chính của quốc gia.

Question 64

Đáp án của câu 64 là C. Supportive

IELTS TUTOR giải thích:

 • Giọng văn của tác giả trong bài là supportive (khuyến khích, khích lệ). >> IELTS TUTOR giới thiệu thêm Cách dùng từ "support" tiếng anh
 • Trong khi đó, skeptical là hoài nghi, provocative là trêu chọc/chọc ghẹo, satirical là châm biếm không phù hợp với nội dung của bài.    

SECTION B (2 points)   

I. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. Write your answers in complete sentences on your answer sheet.

Question 1: He now regrets that he didn’t take the doctor’s advice.   

IELTS TUTOR lưu ý:

Question 2: “I’m sorry. I didn’t do the homework,” Peter said to the teacher.   

IELTS TUTOR lưu ý:

Question 3: I’m sure that he didn’t attend the Conference on Wildlife Protection yesterday.   

IELTS TUTOR lưu ý:

Question 4: She didn’t pass the exam because of her serious illness.   

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Had she not been seriously ill, she would have passed the exam. 
 • IELTS TUTOR lưu ý câu này viết lại ở cấu trúc câu điều kiện (loại 3), các em đọc kỹ vì đây là cấu trúc thường xuyên xuất hiện trong để thi.

Question 5: Ms.Betty is proud of her singing.   

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking