Giải thích phrasal verb "turn down"

· Phrasal Verb

Bên cạnh khuyên kĩ Nên cố gắng ôn & thi IELTS sớm, đừng kéo hết năm này qua năm nọ!, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb "turn down"

I. Phrasal verb IELTS

IELTS TUTOR hướng dẫn Phrasal verb trong tiếng anh

II. Cách dùng

1. turn sth/sb down mang nghĩa "từ chối"

to refuse an offer or request

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She turned down the opportunity to work in Paris. 
  • He asked her to marry him, but she turned him down. 
  • I heard that he turned down a knighthood. 
  • He turned down the chance to have his own exhibition. 
  • Would you turn down the chance to meet Nelson Mandela? 
  • He offered her a trip to Australia but she turned it/him down. 
  • He turned down the job because it involved too much travelling.
  • I will turn down your proposal. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ từ chối đề nghị của bạn)
  • We have to turn down your offer. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi phải từ chối lời đề nghị của bạn)

2. the market turns down = thị trường xuống dốc

if the economy or market turns down, there is less business activity and fewer opportunities to make money

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When the market turns down, recruitment is one of the first areas companies look at to make savings

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc