Cách dùng phrasal verb "bring about" tiếng anh

· Phrasal Verb

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng phrasal verb "bring about" tiếng anh

Mang nghĩa "đem lại, mang về, tạo ra"

=to cause something to happen

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • social changes that have been brought about by new technology
  • Major spending is required to bring about substantial improvements in housing.
  • What can bring about this improvement? (IELTS TUTOR giải thích: Cái gì có thể đem tới sự cải thiện này?)
  • One way they can bring about political change is by putting pressure on the country
  • He brought about his company's collapse by his reckless spending.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking