Word form của từ "produce"

· Word form

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Word form của từ "produce"

1. product

2. production

3. producer

4. productive

5. unproductive (adj) không hiệu quả

(not having positive results)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Poor working conditions lead to demoralized and unproductive employees. (IELTS TUTOR giải thích: Điều kiện làm việc tồi tệ khiến các nhân viên thối chí và làm việc không hiệu quả)

6. producible (adj) sản xuất được, chế tạo được

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking