Giải thích phrasal verb: live on

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: live on

I."live on" là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "sống nhờ vào"

= to have a particular amount of money to buy the things that you need to live

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They have to live on a pension of £350 a month.
  • I live on a shoestring. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sống rất tằn tiện)

2. Mang nghĩa "ăn cái gì để sống, tồn tại"

= to eat a particular kind of food

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  These fish live on small sea creatures such as shrimp. 
  • They seem to live on nothing but chips and chocolate.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK