Antonym (từ trái nghĩa) của "ignorant''

· Antonym

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cung cấp thêm Antonym (từ trái nghĩa) của "ignorant".

I. Kiến thức liên quan

II. Từ trái nghĩa của "ignorant"

1. educated 

2. civilized 

3. literate 

4. scholarly

5. sophisticated

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK