Antonym (từ trái nghĩa) của "labor-saving''

· Antonym

I. Kiến thức liên quan

II. Antonym (Từ trái nghĩa) của "labor-saving"

1. unhelpful 

2. uncooperative 

3. inactiveness 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK