Cách paraphrase & Word form của "ignorant"

· Academic words,Vocabulary,Word form

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase & Word form của "ignorant".

I. Paraphrase "ignorant"

IELTS TUTOR có hướng dẫn CÁCH DIỄN ĐẠT "RẤT TỆ LÀM VIỆC GÌ ĐÓ" (bad at sth), vậy thì cách paraphrase ignorant cũng tương tự.

II. Word form ignorant

1. ignorance (noun) = ignorantness

  • ( ignorance of something ) sự ngu dốt, sự không biết 
  • to be in complete ignorance of ... hoàn toàn chẳng biết gì về........

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If he did wrong, it was only through ignorance (IELTS TUTOR giải thích: Nếu nó làm sai thì chẳng qua là do ngu dốt mà thôi) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "through" tiếng anh
  • the puppet government is in complete ignorance of political strategies (IELTS TUTOR giải thích: chính phủ bù nhìn hoàn toàn chẳng biết gì về chiến lược chính trị) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "government" tiếng anh 

2. ignorantness (noun) cách dùng như ignorance 

3. ignore

4. ignored

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR