Word form của từ "bombard" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form của từ "bombard" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của ''bombard'' tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bombardment: An intense or overwhelming attack

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The city was subjected to a bombardment of missiles during the war."

  • Bomb: An explosive device

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The terrorists used a bomb in their attack on the building."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR