Antonym (từ trái nghĩa) của "bombard" với nghĩa "dồn dập, khủng bố ai đó (câu hỏi, đơn khiếu nại, lý lẽ, lời chửi bới...)"

· Antonym

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR cung cấp thêm Antonym (từ trái nghĩa) của "bombard" với nghĩa "dồn dập, khủng bố ai đó (câu hỏi, đơn khiếu nại, lý lẽ, lời chửi bới...)"

I. Kiến thức liên quan

II. Từ trái nghĩa của "bombard"

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Ease: To relieve someone of a heavy burden or demand

 • Relieve: To reduce the stress or pressure someone is facing

 • Lighten: To reduce the weight or burden on someone

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The reporter lightened the load on the singer by asking fewer questions, making it easier for them to handle the interview."

 • Alleviate: To make something less severe or intense

 • Lessen: To make something smaller or more manageable

 • Reduce: To make something smaller or less in amount

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The reporter reduced the pressure on the politician by asking fewer questions, making it easier for them to handle the interview."Reduce

 • Soften: To make something less harsh or severe

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The journalist softened the impact of the interview by asking fewer questions, making it easier for the CEO to deal with the situation."

 • Diminish: To make something smaller or weaker

 • Ease up: To relax or become less intense

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The reporter eased up on the singer by asking fewer questions, making it easier for them to handle the interview."

 • Let up: To become less intense or demanding

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The interviewer let up on the scientist by asking fewer questions, making it easier for them to deal with the situation."

 • Soothe: To calm or comfort someone

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The journalist soothed the actor by asking fewer questions, making it easier for them to handle the interview."

 • Calm: To make someone more relaxed or at ease

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The reporter calmed the politician by asking fewer questions, making it easier for them to handle the interview."

 • Modify: To change something in order to make it less severe or intense

 • Ease the burden: To relieve someone of a heavy load or demand

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The interviewer eased the burden on the scientist by asking fewer questions, allowing them to more easily deal with the situation."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR