Cách dùng "on second thoughts/on second thought" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "on second thoughts/on second thought" tiếng anh

Mang nghĩa"Cân nhắc, xem xét lại điều gì"

=used when you want to change a decision you have made

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể dùng thành ngữ này để diễn tả việc đang xem xét, cân nhắc lại, thay đổi ý kiến hoặc nghi ngờ điều gì đó. 
  • Khi ai đó Have second thoughts - nghĩa là họ đang cân nhắc, lưỡng lự về một điều gì mà chưa đi đến quyết định.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Can I have a cup of coffee, please? - actually, on second thoughts, I'll have a beer.
  • 'Wait there!' Kathryn rose. 'No, on second thought, follow me.'
  • Can I have a cup of coffee, please? - actually, on second thoughts, I'll have a beer. (IELTS TUTOR giải thích:  Làm ơn cho tôi một tách cà phê nhé? - À mà thôi, cho tôi một cốc bia đi)
  • On second thought, maybe you should sell your house and move into an apartment. (IELTS TUTOR giải thích: Suy đi tính lại, có lẽ bạn nên bán căn nhà và chuyển đến một căn hộ)
  • We don’t need an umbrella. On second thoughts, maybe we do.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0