Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 Question 36 - 42

· Giải đề thi từng câu

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 36 - 42

1. Câu hỏi

Machines already perform a lot of tasks that were usually done by humans, such as building cars, doing complex calculations, and even marking exam papers. But now it seems that ever more intelligent machines are straying into areas where we never envisaged they would go. We have always taken pride in having a unique kind of intelligence that machines could never match, one which allows us to think of new ideas and produce creative and artistic works. But it seems that even here, computers are lining up to compete with us.

Machines can easily be trained to do the physical work of producing art. About ten years ago, a painting robot known as e-David was created at a university in Germany. And recently in New York, the painting 'Portrait of Edmond de Belamy' has been auctioned for nearly half a million dollars. What made it a bit unusual was that the idea, and the image itself, was produced entirely by a computer. A group of young French artists gave instructions to the computer, aiming simply to show that computers can be creative.

Some artists are now working with computers to produce a new kind of art. Computer-generated works of art are certainly interesting, and make us think about the limits of what machines can and cannot do. But not everyone would accept that they qualify as art. Some enthusiasts would argue they do, and the collectors willing to pay high prices for these works would suggest there is definitely a market for computer art. Others, however, would disagree.

Many 'real' artists would claim that art is an expression of human intelligence and human emotions. More importantly, it is about a desire to communicate with other people. These things, they argue, are part of being human and can never be produced by a machine.

(Adapted from Formula - Exam Trainer)

Question 36: Which of the following can be the best title for the passage?

A. Can Human Brains Work like Machines?

B. Can Computers Become Artists?

C. World Famous Computer Artists

D. Artworks by Prominent Artists

Question 37: The word envisaged in paragraph 1 is closest in meaning to ..............

A. prepared B. encouraged C. imagined D. experienced

Question 38: According to paragraph 2, the painting 'Portrait of Edmond de Belamy' ..............

A. was created by a computer

B. was painted ten years ago

C. was painted by some French artists

D. was created by e-David

Question 39: The word unusual in paragraph 2 is closest in meaning to ................

A. strange B. complicated C. simple D. uneasy

Question 40: The word they in paragraph 4 refers to ..............

A. human emotions B. 'real' artists C. other people D. these things
Question 41: Which of the following is NOT true according to the passage?

A. Humans are proud of possessing a unique kind of intelligence that enables them to be creative.

B. Computers have been competing with humans in the creation of a new kind of art.

C. The physical work of producing art can be learned by the computer with ease.

D. People's opinions are divided on whether computer-generated artworks qualify as genuine art.

Question 42: Which of the following can be inferred from the passage?

A. The market for computer art proves to be more competitive and profitable than that for human art.

B. Works of art created by computers have gradually satisfied humans' desire to communicate with one another.

C. Artworks generated by computers are regarded by some as incapable of conveying human feelings.

D. It is a matter of time before human artists can outperform their computer counterparts.

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

 • Question 36
  • Đáp án câu 36 là B.
   • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Đoạn 1 nói về việc máy tính đang dần tiến vào lĩnh vực mà con người chưa bao giờ hình dung được – lĩnh vực nghệ thuật.
    • Đoạn 2 nói về việc máy móc có thể dễ dàng được đào tạo để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.
    • Đoạn 3 và 4 là những tranh luận trái chiều về việc những tác phẩm của máy móc có được xem là nghệ thuật hay không.
    • => Tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn là đáp án B: Máy tính có thể trở thành nghệ sĩ hay không?
    • Các đáp án còn lại chỉ được đề cập đến trong 1 đoạn văn, chưa thể hiện được ý chính của toàn bộ bài đọc.
 • Question 37
 • Question 38:
  • Đáp án câu 38 là A.
   • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Dẫn chứng ở đoạn 2 “And recently in New York, the painting 'Portrait of Edmond de Belamy' has been auctioned for nearly half a million dollars. What made it a bit unusual was that the idea, and the image itself, was produced entirely by a computer.”
    • Đoạn này có nghĩa là Và mới đây tại New York, bức tranh 'Chân dung Edmond de Belamy' đã được bán đấu giá gần nửa triệu đô la. Điều khiến nó hơi bất thường là ý tưởng và hình ảnh được tạo ra hoàn toàn bằng máy tính.
    • Các đáp án còn lại là không chính xác.
     • B và D: Dẫn chứng ở dòng 1-2, đoạn 2 “About ten years ago, a painting robot known as e-David was created at a university in Germany.”
     • C: Dẫn chứng ở dòng 5-6, đoạn 2 “A group of young French artists gave instructions to the computer, aiming simply to show that computers can be creative.”
 • Question 39:
  • Đáp án câu 39 là A.
   • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Unusual (adj): bất thường = strange (adj). >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng & Paraphrase từ "strange" tiếng anh 
    • Các từ còn lại có nghĩa không phù hợp.
     • Complicated (adj): phức tạp
     • Simple (adj): đơn giản
     • Uneasy (adj): không dễ dàng.
 • Question 40:
  • Đáp án câu 40 là B.
   • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Dẫn chứng ở Đoạn 4 “Many 'real' artists would claim that art is an expression of human intelligence and human emotions. More importantly, it is about a desire to communicate with other people. These things, they argue, are part of being human and can never be produced by a machine.” >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "emotion" tiếng anh 
    • Đoạn này có nghĩa là Nhiều nghệ sĩ 'thực thụ' sẽ khẳng định rằng nghệ thuật là biểu hiện của trí tuệ và cảm xúc của con người. Quan trọng hơn, đó là về mong muốn giao tiếp với người khác. Họ cho rằng những thứ này là một phần của con người và không bao giờ có thể được tạo ra bởi máy móc.
 • Question 41:
  • Đáp án câu 41 là B.
   • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Đáp án B có nghĩa là Máy tính đã và đang cạnh tranh với con người trong việc tạo ra một loại hình nghệ thuật mới.
    • Trong khi đó dẫn chứng ở dòng 6-7, đoạn 1 “But it seems that even here, computers are lining up to compete with us.” >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "even" tiếng anh
    • Câu này có nghĩa là "Nhưng có vẻ như ngay cả ở đây, máy tính cũng đang xếp hàng để cạnh tranh với chúng tôi."
    • Các đáp án còn lại đều đúng với đoạn văn.
     • A. Dẫn chứng ở dòng 3-5, đoạn 1 “We have always taken pride in having a unique kind of intelligence that machines could never match, one which allows us to think of new ideas and produce creative and artistic works.”
     • C. Dẫn chứng ở dòng 1, đoạn 2 “Machines can easily be trained to do the physical work of producing art.” >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng topic "Work" IELTS
     • D. Dẫn chứng ở đoạn 3 “Some artists are now working with computers to produce a new kind of art…. But not everyone would accept that they qualify as art. Some enthusiasts would argue they do,.... Others, however, would disagree.
 • Question 42:
  • Đáp án câu 42 là C.
   • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Dẫn chứng ở đoạn 4 “Many 'real' artists would claim that art is an expression of human intelligence and human emotions. More importantly, it is about a desire to communicate with other people. These things, they argue, are part of being human and can never be produced by a machine.”
    • Các đáp án còn lại không được đề cập đến trong đoạn văn.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK