Cách dùng & Word form của "edible"

· Word form,Vocabulary

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng & Word form của "edible"

I. "edible" mang nghĩa "thích hợp để ăn; ăn được (không độc)"

(suitable or safe for eating)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • edible mushrooms (IELTS TUTOR giải thích: nấm ăn được)

II. Word form của "edible"

1. inedible (adj) không ăn được vì độc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This is inedible. (IELTS TUTOR giải thích: Cái này không thể ăn được rồi)
  •  This piece of fruit is inedible (IELTS TUTOR giải thích: Quả này không ăn được)

  2. eatable (adj) = edible

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking