Word form của "population"

· Word form

1. populate (v) ở, cư trú (một vùng)

(If an area is populated by people or animals, they live in that area)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a densely populated town (IELTS TUTOR giải thích: một thành phố đông dân)
 • The inner cities are no longer densely populated. 
 • The river is populated mainly by smaller species of fish.
 • Join your local Chamber of Commerce because local executives and businesspeople generally populate there. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy tham gia vào Phòng Thương mại ở địa phương vì các nhà lãnh đạo và doanh nhân địa phương thường tụ tập tại đây)

2. populated (adj)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Sparsely populated areas (IELTS TUTOR giải thích: Vùng dân cư thưa thớt)
  • Iceland is thinly populated. (IELTS TUTOR giải thích: Iceland có dân cư thưa thớt)
  • Deserts are populated by nomadic tribesmen. (IELTS TUTOR giải thích: Các sa mạc thường có những bộ lạc du mục sinh sống/định cư)
  • They live in thinly populated region. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sống ở vùng/khu vực thưa thớt người ở)
  • Taipei is very densely populated, isn't it? (IELTS TUTOR giải thích: Đài Bắc rất đông dân cư, phải không?)

  3. populous (adj) đông dân

  (A populous country, area, or place has a lot of people living in it)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • China is a populous nation. (IELTS TUTOR giải thích: Trung Quốc là một nước đông dân cư)
  • Here is very populous and noisy. (IELTS TUTOR giải thích: Ở đây rất đông người và ồn ào)

  4. depopulation: sự giảm dân số

  (the action of causing a country or area to have fewer people living in it)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • rural depopulation/depopulation of the rural areas 
  • Closure of rural schools will accelerate depopulation.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc