Word form của "migrate"

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Word form của "migrate"

I. Phân biệt migrate / immigrate / emigrate

II. Word form của "migrate"

1. migration (noun) sự di cư

2. migratory (adj) nay đây mai đó, du mục

(having the characteristic of moving regularly to another place)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • migratory birds 
  • Sea eagles are not migratory, so once extinct, there is no chance of them returning naturally

3. migrant (noun) người di cư

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK