Word form "migration" tiếng anh

· Word form

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của từ ''migration'' tiếng anh

1. seasonal/ international/mass/inward + migration

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the seasonal migration of birds
  • Brown says that inward migration into Britain has fallen. (IELTS TUTOR giải thích: Brown nói rằng đoàn người di cư vào trong nước Anh đã giảm)

2. wave of migration

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the great waves of migration that took Europeans to the New World

3. migration from... to..

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • migration from rural to urban areas

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Tại sao chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE