Collocation với từ "song"

· Collocation

I. Kiến thức liên quan

II. Collocation với từ "song"

1. Diễn tả bài hát hay/não nề...

A beautiful, good, great, lovely, catchy, mournful, sad + song

2. Diễn tả thể loại nhạc

A country, folk, pop/popular, traditional, children's, love, patriotic, religious + song

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a Hungarian folk song
  • After a few drinks, they were all singing bawdy songs at the top of their voices. 
  • a protest song written in the sixties
  • love song (IELTS TUTOR giải thích: bản tình ca)

3. Verb + song

compose, write, do, perform, play, sing, record + a song

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They performed another two songs as encores. Sing us a song, Susanna!

4. a song about...

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a song about love

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 chuyên sâu IELTS SPEAKING của IELTS TUTOR mắc phải lỗi này

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi cùng đính kèm bài sửa bài viết của học sinh IELTS TUTOR đi thi hôm đấy và mới nhận kết quả thi 5.5 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp thêm Collocation với từ "song"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0