Cách dùng & Word form của "enterprise"

· Word form

I. Cách dùng "enterprise" (noun)

1. "enterprise' mang nghĩa "sự nghiệp", "kinh doanh", "tổ chức"

an organization, especially a business, or a difficult and important plan, especially one that will earn money

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • his latest business enterprise (IELTS  TUTOR  giải  thích: sự nghiệp kinh doanh gần đây nhất của anh ta)
 • the music festival is a new enterprise which we hope will become an annual event (IELTS  TUTOR  giải  thích: cuộc liên hoan âm nhạc là một sự nghiệp mới mà chúng tôi hy vọng sẽ trở thành một sự kiện hàng năm)

2. "enterprise" mang nghĩa "dám nghĩ, dám làm"

(eagerness to do something new and clever, despite any risks)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a woman of great enterprise (IELTS  TUTOR  giải  thích: một phụ nữ có đầu óc táo bạo)

II. Word form của "enterprise"

1. enterprising (adj) mạnh dạn, dám nghĩ dám làm

good at thinking of and doing new and difficult things, especially things that will make money

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It is the riddle every enterprising person is trying to solve. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Nó là một câu đố mà mỗi một người làm kinh doanh đều muốn tìm lời giải)
 • In the early days of the settlement of Australia, enterprising settlers introduced the European rabbit. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Trong thời gian đầu định cư ở Úc, những người định cư can đảm đã du nhập giống thỏ Châu Âu vào đây)
 • Don't be so subjective! He's always enterprising. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Đừng chủ quan như thế! Ông ấy lúc nào cũng dám nghĩ dám làm)

2. entrepreneur (noun) doanh nhân

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He is a real entrepreneur. Anh ta thật sự là một doanh nhân.

3. entrepreneurial (adj) thuộc doanh nhân

(relating to someone who starts their own business or is good at seeing new opportunities to make money)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She'll make money – she's got that entrepreneurial spirit. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Cô ta sẽ làm ra tiền – cô ta có óc kinh doanh mà)
 • Opening a marine salvage company is an excellent entrepreneurial opportunity. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Việc mở cửa một công ty cứu hộ hàng hải là một cơ hội kinh doanh tuyệt vời)
 • You should use your entrepreneurial skills to expand the business. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Anh nên sử dụng tài khéo léo trong kinh doanh của bạn để mở mang doanh nghiệp)
 • In isolation, this is not an adequate definition of a entrepreneurial characteristic. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Một cách riêng biệt thì điều này không phải là một định nghĩa đầy đủ của một đặc tính kinh doanh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK