Word form của "Expand"

· Word form

1. expandable (adj) có thể mở rộng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My computer has 2 GB of RAM, expandable to 8 GB. Máy tính tôi có bộ nhớ Ram 2 GB, có thể mở rộng lên 8 GB.

2. expanse

(a large, open area of land, water, or sky)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He gazed into the blue expanse longingly. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đứng lặng nhìn khoảng mênh mông xanh ngắt)
  • I see the broad expanse of heaven. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thấy khoảng trời rộng bao la)
  • The Great Plains are a broad expanse of grassland. 
  • vast expanses of sand and pine

3. expansion (noun)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK