Word form của từ "demand" tiếng anh

· Word form

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn �Word form của từ "demand" tiếng anh

1. demanding (adj) đòi hỏi cao, khắt khe

(needing a lot of time, attention, or energy)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • đòi hỏi khắt khe a demanding job (IELTS  TUTOR  giải  thích: một công việc đòi hỏi nhiều cố gắng)
  • a demanding employer (IELTS  TUTOR  giải  thích: một ông chủ khắt khe)

2. demandingly

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK