Cách dùng & Word form của "deliberate"

· Word form

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Word form của "deliberate"

I. Cách dùng từ "deliberate"

1. deliberate dùng như adj

1.1. có suy nghĩ cân nhắc; thận trọng

(A deliberate movement, action, or thought is done carefully without hurrying)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to be deliberate in speech (IELTS  TUTOR  giải  thích: ăn nói có suy nghĩ cân nhắc)
 • a deliberate statement (IELTS  TUTOR  giải  thích: lời tuyên bố thận trọng)

1.2. có tính toán, cố ý, chủ tâm

(often of something bad) intentional or planned

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a deliberate lie (IELTS  TUTOR  giải  thích: lời nói dối cố ý)
 • I don't think it was deliberate. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Tôi nghĩ không phải là do cố ý)
 • It's deliberate provocation! (IELTS  TUTOR  giải  thích: Vậy là cố ý khiêu khích đấy nhé!)

2. deliberate dùng như verb

( to deliberate about / on something ) cân nhắc; thảo luận kỹ = to think or talk seriously and carefully about something:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • deliberate vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • we had no time to deliberate (on the problem ) (IELTS  TUTOR  giải  thích: chúng tôi không có thời giờ cân nhắc kỹ (vấn đề))
 • to deliberate what action to take (IELTS  TUTOR  giải  thích: bàn tính xem phải hành động như thế nào)
 • to deliberate whether to leave or not (IELTS  TUTOR  giải  thích: cân nhắc xem nên ra đi hay không)
 • The jury took five days to deliberate on the case.

II. Word form của từ "deliberate"

1. deliberation (noun) sự suy nghĩ cân nhắc kỹ, sự suy tính thiệt hơn; sự thận trọng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to act with deliberation (IELTS  TUTOR  giải  thích: hành động thận trọng cuộc bàn cãi sự thong thả; tính khoan thai, tính không vội vàng)
 • to speak with deliberation (IELTS  TUTOR  giải  thích: nói thong thả)

2. deliberative (adj) thảo luận

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a deliberative assembly (body ) (IELTS  TUTOR  giải  thích: hội nghị thảo luận)
  • How variable are opinions during a deliberative assembly? (IELTS  TUTOR  giải  thích: Sự thay đổi ý kiến trong cuộc hội nghị thảo luận diễn ra như thế nào?)
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE