Giải thích phrasal verb: keep somebody posted (about/on something)

· Phrasal Verb

I. "keep somebody posted (about/on something)"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: keep somebody posted (about/on something)

Mang nghĩa"cập nhật, cung cấp thông tin, diễn tiến"

=to regularly give somebody the most recent information about something and how it is developing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I’ll keep you posted on his progress.
  • The doctors kept me posted about her condition.
  • Keep me posted on your progress.
  • I’ll keep you posted on his progress. 
  • I told Bernard to infiltrate the team so that he can keep us posted on their movements.
  • Not much happened so far, but I'll keep you posted. (IELTS TUTOR giải thích: Đến bây giờ thì không có chuyện gì xảy ra nhiều, nhưng tôi sẽ thường xuyên liên lạc với bạn)
  • I'll keep you posted if anything changes in our plans. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho anh nếu có bất cứ thay đổi gì trong kế hoạch của chúng tôi)
  • Would you please keep us posted of developments in your district? (IELTS TUTOR giải thích: Ông làm ơn viết thư cho chúng tôi về những sự kiện mới tại khu vực của ông)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE