Word form của "use"

· Word form

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Word form của "use"

1. usage

2. utilize (verb) dùng, sử dụng; tận dụng

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to utilize solar power as a source of energy (IELTS TUTOR giải thích: sử dụng năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng)

3. utilization (noun) nghĩa giống utilize

4. usable (adj) tiện lợi có thể dùng được, thích hợp cho việc sử dụng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This used car is still usable. (IELTS TUTOR giải thích: Xe này cũ nhưng còn dùng được)
  • A removable disk is very usable. (IELTS TUTOR giải thích: Đĩa lấy ra được rất là tiện lợi)
  • This tyre is so worn that it is no longer usable. (IELTS TUTOR giải thích: Cái lốp này quá mòn rồi không còn dùng được nữa đâu)

5. useableness (noun) nghĩa giống usable

6. used (adj)

6.1. cũ, dùng rồi (quần áo, ô tô..)

used clothes áo quần cũ

6.2. ( used to something / doing something ) đã chấp nhận cái gì, quen với cái gì

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng USED TO và BE USED TO

7. useful

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking