Word form của từ "desirable" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form của từ "desirable" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của từ "desirable" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Desire
 • Desired
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The desired outcome was achieved through hard work.
 • Desirability
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The desirability of the product was due to its quality and affordability.
 • Desirableness
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The desirableness of the job offer was due to its high salary and benefits.
 • Undesirable
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The undesirable consequences of his actions led to negative outcomes.
 • Undesired
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The undesired outcome was the result of poor planning.
 • Desired effect
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The desired effect of the medicine was pain relief.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR