Antonyms (trái nghĩa) của từ "quality family time" tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonyms (trái nghĩa) của từ "quality family time" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Antonyms (trái nghĩa) của từ "quality family time" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Isolation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Isolation can lead to loneliness and depression.
 • Disconnection  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "connection" tiếng anh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Disconnection from family can cause feelings of alienation.
 • Loneliness
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Loneliness can be a result of lack of social interaction.
 • Separation  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ "separate" tiếng anh  
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Separation from family can cause emotional distress.
 • Estrangement
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Estrangement from family members can lead to resentment and bitterness.
 • Neglect
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Neglect of family relationships can lead to distance and apathy.
 • Hostility
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Hostility within a family can cause emotional harm and stress.
 • Alienation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Alienation from family can cause feelings of rejection and sadness.
 • Fragmentation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Fragmentation of family relationships can lead to instability and insecurity.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR