Antonyms (trái nghĩa) của từ "desirable" tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonyms (trái nghĩa) của từ "desirable" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Antonyms (trái nghĩa) của từ "desirable" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Undesirable  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "desirable /undesirable" tiếng anh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The undesirable consequences of his actions led to his downfall.
 • Unattractive
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The unattractive design of the product failed to attract customers.
 • Repulsive
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His repulsive behavior made him unpopular.
 • Unwanted
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The unwanted attention made her uncomfortable.
 • Unappealing
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The unappealing taste of the dish led to a decrease in sales.
 • Uninviting
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The uninviting atmosphere of the restaurant led to negative reviews.
 • Unpopular
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His unpopular opinions led to his social isolation.
 • Unfavorable
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The unfavorable outcome of the election disappointed many.
 • Displeasing
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The displeasing appearance of the artwork failed to impress critics.
 • Unacceptable
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The unacceptable behavior of the employee led to disciplinary action.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR