Word form của từ "Decrease" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form của từ "Decrease" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của ''decline'' tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Decrease - the verb form of the word, meaning to make something smaller or reduce in amount, size or quantity. 
  • Decreasingly - in a way that is becoming smaller or reducing. 
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company is decreasingly becoming less competitive in the market.
  • Decreaseable - capable of being decreased or reduced. 
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The manager realized that the budget was decreaseable and decided to cut costs.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR