Phrasal verb topic "travel"

· Phrasal Verb

1. Get away = Đi chơi = leave to go on holiday

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I need to get away for a few days 

2. Set off = Start a journey = khởi hành

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We set off early the next morning 

3. Take off = cất cánh = leave the ground, begin to fly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The plane took off at 8:30 am 

3. Speed up = đẩy nhanh tốc độ = go faster

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The car suddenly sped up and went through a red light 

  4. Get on / get off =Lên xe, xuống xe = enter / leave a bus, train, plane

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A lot of people usually get on / get off the train at Cambridge 

  5. See off =Đưa tiễn = go to the airport or station with sb to say goodbye to them

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Anne saw Terry off at the station

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking