Phrasal verb topic "education"

· Phrasal Verb

1. Be into = thích (like)

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách paraphrase từ like tiếng anh

2. Take up = bắt đầu làm cái gì đó = start doing a new activity

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Chris has taken up jogging 

3. Fall behind = tụt hậu, không tiến bộ, không bằng bạn bằng bè = make less progress than others

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My daughter is falling behind with her school work 

4. Catch up with=đuổi kịp = bằng bạn bằng bè = improve and reach the same standard as other people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I need to catch up with Jane 

5. Hand in (v) nộp bài

6. Hand out (v) phát bài

9. Drop out (v) chuồn học

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK