Idioms với từ "least" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Idioms với từ "least" tiếng anh

I. idioms tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Idiom (thành ngữ) trong IELTS

II. Idioms với từ "least" tiếng anh

1. at least = ít ra, ít nhất

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to join the army , you have to be at least eighteen years old (IELTS TUTOR giải thích: muốn gia nhập quân đội, ít nhất anh cũng phải được mười tám tuổi)
  • she may be slow , but at least she's reliable (IELTS TUTOR giải thích: có thể cô ta chậm chạp, nhưng ít ra cô ta cũng là người đáng tin cậy)
  • at least three months , ten inches (IELTS TUTOR giải thích: ít nhất là 3 tháng, 10 insơ)

2. least of all=kém hơn hết, kém hơn cả

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • nobody need worry , you least of all (IELTS TUTOR giải thích: không ai phải lo lắng gì cả, riêng anh thì lại càng không)
  • least of all would I lie to you (IELTS TUTOR giải thích: tôi không hề nói dối anh)

3. not in the least=không một chút nào, không một tí nào

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • it doesn't matter in the least (IELTS TUTOR giải thích: điều đó hoàn toàn không hề gì)
  • Would you mind if I put the television on ? - No , not in the least (IELTS TUTOR giải thích: Tôi mở TV có làm phiền anh không? - Không, hoàn toàn không)

4. last but not least = cuối nhưng cũng rất quan trọng

5. not least=nhất là, đặc biệt là

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the film caused a lot of bad feeling , not least among the workers whose lives it described (IELTS TUTOR giải thích: bộ phim đã gây ra nhiều cảm nghĩ xấu, nhất là công nhân có cuộc sống được bộ phim miêu tả)

5. to say the least of it = nói giảm nhẹ, nói giảm đên mức tối thiểu đi

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK