Cách dùng & Word form của "preference / prefer"

· Word form

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng & Word form của "preference / prefer"

I. Cách dùng "preference"

1. "preference" vừa là danh từ đếm được, không đếm được

2. Cách dùng

2.1. ( preference for something ) sở thích; sự thích hơn

the fact that you like something or someone more than another thing or person

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There is milk and cream - do you have a preference ? (IELTS TUTOR giải thích: Có sữa và kem - anh có thích thứ nào không?)
 • it's entirely a matter of preference (IELTS TUTOR giải thích: đó hoàn toàn là vấn đề sở thích)
 •  what are your preferences ? (IELTS TUTOR giải thích: những sở thích của anh là gì?)

2.2. ( preference to / towards somebody ) sự thiên vị; sự ưu tiên

an advantage that is given to a person or a group of people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • employees who have worked here for many years will be given preference over newcomers (IELTS TUTOR giải thích: những người đã làm ở đây nhiều năm sẽ được ưu đãi hơn người mới đến làm)
 • she tried not to show preference in her treatment of the children in her care (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy cố không để lộ sự thiên vị trong việc đối xử với bọn trẻ do cô ấy trông nom)

2.3. in preference to somebody /something: hơn là ai/cái gì

=If you choose one thing in preference to another thing, you choose it because you like or want it more than the other thing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • he chose to learn English in preference to Japanese (IELTS TUTOR giải thích: anh ta chọn học tiếng Anh hơn là học tiếng Nhật)
  • He studied chemistry in preference to physics at university.

  II. Word form "prefer"

  1. preferred

  2. preferability

  3. preferable (adj):

  (không đi với more ) ( preferable to something / doing something ) được thích hơn cái gì; thích hợp hơn

  = better or more suitable

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • cold food would be preferable in this heat (IELTS TUTOR giải thích: với cái nóng này thì thức ăn lạnh thích hợp hơn) 
  • he finds country life preferable to living in the city (IELTS TUTOR giải thích: anh ta nhận ra rằng sống ở nông thôn hay hơn là sống ở thành thị)
  • Surely a diplomatic solution is preferable to war.

  4. preferably (adv) nếu có thể, ưa thích hơn là, tốt nhất là

  = if possible

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Water the plants twice a week, preferably in the morning.
  • Come to my house tomorrow, preferably in the evening. (IELTS TUTOR giải thích: Mai nhớ đến nhà tôi, tốt nhất là buổi tối)
  • they want to buy a new house , near the sea preferably (IELTS TUTOR giải thích: họ muốn tậu một căn nhà mới, gần biển là tốt nhất)
  • Peter wants to retire, preferably before he's fifty. (IELTS TUTOR giải thích: Peter muốn nghỉ hưu, tốt nhất là trước khi ông 50 tuổi)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking