Idioms liên quan mối quan hệ (relationship)

· Idiom

Bên cạnh từ vựng theo từng chủ đề, cũng nên thường xuyên tham khảo thêm Cách học IELTS READING hiệu quả mà IELTS TUTOR đã giới thiệu từ trước nhé, hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu Idioms liên quan mối quan hệ (relationship)

  • A match made in heaven = trời sinh 1 cặp 
  • Made for each other = a perfect match = 1 cặp xứng đôi
  • Two of a kind = two people with very similar characteristics = tính cách giống nhau 
  • Chalk and cheese = two people with very different characteristics 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking