idioms liên quan đến kinh doanh (business)

· Idiom

Bên cạnh từ vựng theo từng chủ đề, cũng nên thường xuyên tham khảo thêm Cách học IELTS READING hiệu quả mà IELTS TUTOR đã giới thiệu từ trước nhé, hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu idioms liên quan đến kinh doanh (business)

 • In hot water = in trouble = in need of help = dầu sôi lửa bỏng
 • An uphill climb = a difficult process
 • Red tape = quan liêu = difficult bureaucratic or governmental requirements
 • The last straw = giọt nước tràn ly = a problem or insult that finally demands a response 
 • Cut corner = economize by reducing quality, take shortcuts = đi đường tắt để tăng lợi nhuận 
 • Think outside the box = creative 
 • Back and forth = có qua có lại = dialogue, negotiations
 • An offer one can’t refuse = an extremely attractive offer 
 • Come to terms with = feel acceptance toward something bad that has happened 
 • Drive a hard bargain = to negotiate effectively
 • Give and take = cho rồi nhận 
 • Sweeten the deal = add sth to an offer during a negotiation

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking