Cách dùng tính từ "TOP-NOTCH" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "TOP-NOTCH" tiếng anh

I. Top-notch là từ informal

II. Cách dùng

Mang nghĩa "xuất sắc" "đỉnh của chóp"

=excellent, of very good quality

top-notch scientists/lawyers/artists

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • That restaurant's really top-notch. 
  • His level of fitness will have to be top-notch for him to play professional basketball.
  • That restaurant's really top-notch.
  • He is a top - notch lawyer here. (IELTS TUTOR giải thích: Ở đây anh ta là luật sư hạng nhất)
  • Wasn't the service top - notch? (IELTS TUTOR giải thích: Phục vụ không tốt sao?)
  • He appears to be a top - notch young man.  (IELTS TUTOR giải thích: Talent and enthusiasm like that are hard to find. Anh ấy có vẻ là một thanh niên xuất sắc đấy. Tài năng và lòng nhiệt tình như thế thật khó tìm thấy)
  • He is a top - notch above his fellows. (IELTS TUTOR giải thích: Nó bỏ xa các bạn nó)
  • He is one of the top - notch people. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy là một trong những người tầng lớp trên)
  • he is a top - notch student in my class (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy là một sinh viên xuất sắc trong lớp tôi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK