Giải thích phrasal verb: scare sb/sth away/off

· Phrasal Verb

Bên cạnh lí giải Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: scare sb/sth away/off

Mang nghĩa"làm cho ai đó sợ để mà bỏ đi"

=to make a person or an animal so frightened that he, she, or it goes away

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Don't make too much noise or you'll scare away the birds. 
  • She scared off her attacker by screaming.
  • My friend walked to the village to find out whether someone could come and scare away the snake
  • Are you trying to bring customers in or scare them away?

    • IELTS TUTOR giải thích: cố gắng mang khách đến hay là làm cho họ sợ rồi bỏ đi

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking