Giải thích idiom: pale in comparison & Cách dùng động từ "pale"

· Idiom

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích idiom: pale in comparison & Cách dùng động từ "pale"

I. Cách dùng động từ "pale"

1. Pale là nội động từ

2. Pale mang nghĩa "tái nhợt đi"

=If a person's face pales, it loses its usual colour

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His face paled and he looked as if he might faint.

II. Cách dùng "pale in comparison"

Mang nghĩa "mờ nhạt, không quan trọng bằng, không thấm tháp"

=to seem much less serious or important when compared with someone or something else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I thought I was badly treated but my experiences pale in comparison with yours.
  • It is safe to say that modern New Year's Eve festivities pale in comparison. (IELTS TUTOR giải thích: Thận trọng mà nói thì so ra các lễ hội vào đêm giao thừa rất mờ nhạt)
  • The devastating floods of four years ago pale in comparison with last week's storms. (IELTS TUTOR giải thích: Các trận lụt cách đây bốn năm không thấm tháp gì so với mấy cơn bão tuần rồi)
  • Hate doesn't pale in comparison to love. (IELTS TUTOR giải thích: Sự thù ghét không mờ nhạt so với tình yêu)
  • Last year's riots pale in comparison with this latest outburst of violence. (IELTS TUTOR giải thích: Những cuộc bạo loạn hồi năm ngoái không thấm vào đâu so với đợt bùng phát bạo động mới đây)
  • The film was enjoyable, but it pales in comparison to the original. 
  • Though that issue is indeed serious, it pales in comparison with the threat of drug abuse that is tearing the country apart.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK