Giải thích idiom: stand the test of time

· Idiom

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích idiom: stand the test of time

I. Nghĩa

Stand the test of time: chịu được sự thử thách của thời gian, vượt qua mọi thách thức thời gian

=If something stands the test of time, it is still popular, strong, etc. after a long time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I think this type of music will stand the test of time
  • Which songs from the last year will stand the test of time?
  • Everyone loves that film just now but will it actually stand the test of time? (IELTS TUTOR giải thích: Hiện tại, mọi người thích bộ phim đó nhưng nó sẽ luôn như thế trong tương lai?)
  • Its simplicity, ease of maintenance, and rigidness has stood the test of time. (IELTS TUTOR giải thích: Tính đơn giản dễ bảo quản và sự vững chắc của nó đã đứng vững trước sự thử thách của thời gian)
  • Dickens's books have stood the test of time – they are as popular now as they were a a century ago. (IELTS TUTOR giải thích: Những tác phẩm của Dickens đã được kiểm chứng qua thời gian và giờ đây sách của ông vẫn được yêu thích như thế kỷ trước)

II. Lưu ý

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking