Giải thích phrase"none other than someone/something "

· Phrase

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích phrase"none other (than)"

Mang nghĩa "không ai/cái gì khác chính là"

=used to emphasize who or what somebody/something is, when this is surprising

  • the newcomer was none other than the President người mới đến chính là ông chủ tịch
  • The songwriters are none other than Sir Tim Rice and Sir Elton John.
  • Her first customer was none other than Mrs Obama.
  • The aim and final end of all music should be none other than the glory of God and the refreshment of the soul. (IELTS TUTOR giải thích: Mục tiêu tối thượng của âm nhạc không nên là gì hơn ngoài việc vinh danh Chúa và làm khỏe khoắn tâm hồn)
  • The songwriters are none other than Peter and Mary. (IELTS TUTOR giải thích: Các nhạc sĩ đích thị là Peter và Mary)
  • The killer is none other than him. (IELTS TUTOR giải thích: Kẻ giết người không ai khác chính là anh ấy)
  • The first speech was given by none other than Clint Eastwood.
  • The speech was given by none other than the vice president.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking