Giải thích phrasal verb: zone out

· Phrasal Verb

I. "zone out"là phrasal verb nội động từ

II. Giải thích phrasal verb: zone out

Mang nghĩa"lơ đễnh"

=If you zone out, you stop being aware of what is happening around you, either because you are relaxed or because you are bored.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When I'm on the train, I put on my headphones and zone out.
  • When the men start talking about football, I just zone out.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE