Giải thích phrasal verb: start (sth) off

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Giải thích phrasal verb: start off

I. Start off vừa là Ngoại động từ phrasal verb vừa là Nội động từ phrasal verb

II. Cách dùng

Mang nghĩa "bắt đầu bằng cách làm gì, khởi động với việc gì"

to begin by doing something, or to make something begin by doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She started off the meeting with the monthly sales report. 
  • I'd like to start off by thanking you all for coming today.
  • Please start off with these appetizers. (IELTS TUTOR giải thích: Bắt đầu dùng những món khai vị này đi)
  • The mortgages started off with a lower introductory rate but have risen in the past few years. 
  • She started off the meeting by presenting the monthly sales report.
  • I 'm going to start off by explaining what money is. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ bắt đầu bằng cách giải thích tiền là gì)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking