Giải thích phrasal verb: take up

· Phrasal Verb

I. Take up là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng "take up"

1. Mang nghĩa "bắt đầu cái gì / làm việc gì đó mới"

=to start doing something regularly as a habit, job, or interest

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • take up a post/position:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I took up smoking when I was at school (IELTS TUTOR giải thích: bắt đầu tập hút thuốc khi ở trường)
 • Chris has taken up jogging.
 • The new surgeon will take up her post in May.
 • I’m not very good at golf – I only took it up recently.

2. Mang nghĩa "chiếm (chỗ / thời gian)

=to fill a particular amount of space or time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • These files take up a lot of disk space. 
 • I’ll try not to take up too much of your time (IELTS TUTOR giải thích: cố gắng tốn không quá nhiều thời gian)
 • This desk takes up too much room. 
 • My day is completely taken up with meetings.

3. Mang nghĩa "chấp nhận thử thách, lời đề nghị"

=to accept an offer or a challenge (=an offer to fight or compete) that someone has made to you

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • take up something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Schools are taking up the offer of cut-price computers. 
 • One of our greatest athletes has taken up a new challenge.

4. Mang nghĩa "cắt ngắn quần áo, lên lai quần áo / màn cửa"

=to reduce the length of a piece of clothing or some curtains

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This skirt is too long – I’ll have to take it up.

  5. Mang nghĩa "tiếp tục / giải quyết / thảo luận"

  =to continue to discuss or deal with an idea, problem, or suggestion / to discuss or manage something

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She fell silent, and her brother took up the story. 
  • Mrs Pankhurst took up the cause of women’s rights.
  • The school plans to take the matter up with the parents.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking