Giải thích phrasal verb: figure out

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Giải thích phrasal verb: figure out

I. Phrasal verb trong IELTS

IELTS TUTOR hướng dẫn Phrasal verb trong tiếng anh

II. Giải thích phrasal verb: figure out

1. Figure out là phrasal verb ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa "giải toán; hiểu, luận ra"

=to be able to understand something or to solve a problem

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

  • figure out how/what/who 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We had to figure out the connection between the two events. 
  • I couldn’t figure out what the teacher was talking about.
  • We'll figure out the best solutions. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Chúng tôi sẽ nghĩ ra hướng giải quyết tốt nhất)
  • How do you figure out your bliss? (IELTS  TUTOR  giải  thích: Làm thế nào để bạn tìm ra niềm hạnh phúc của mình?)
  • The program will figure out who won. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Chương trình sẽ tìm ra người chiến thắng)
  • Figure out what you want to do. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Hãy tìm hiểu xem bạn muốn làm gì)
  • If they know the cause of the problem, they might be able to figure out how to prevent it happening again. 
  • It takes most people some time to figure out new software.

2.2. (figure someone out) hiểu ai đó

=to understand what someone is like and why they behave in the way that they do

2.3. Mang nghĩa "tính toán"

=to calculate an amount

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is difficult to access funding before the elements of an outline business plan have been figured out.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking