Giải thích phrasal verb: step up

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Giải thích phrasal verb: step up

I. Step up vừa là phrasal verb nội động từ & ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "gia tăng, đẩy mạnh cái gì lên"

=to increase something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, step  up  là  phrasal  verb  ngoại  động  từ  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The president has stepped up the pressure on the groups to come to an agreement.
  • We have to step up production. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Chúng ta phải đẩy mạnh sản xuất) 
  • We are going to step up our selling price next month. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Chúng tôi sẽ tăng giá bán tháng sau)
  • President Clinton has come under pressure to step up the sanctions. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Tổng thống Clinton đang chịu áp lực phải tăng cường các biện pháp chế tài)

2. Mang nghĩa "bước lên"

=to move forwards to a place where an official event is happening

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She stepped up to receive her prize.
  • You are going to step up to manager. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Anh sắp được lên chức giám đốc)
  • She is going to step up to the bus. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Cô ta sắp sửa bước lên xe buýt)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK