Giải thích idiom "see eye to eye"

· Idiom

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "see eye to eye"

IELTS TUTOR hướng dẫn Idiom (thành ngữ) trong IELTS

Mang nghĩa "đồng ý với, nhất trí"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • see eye to eye (with someone)

=to agree with someone, or to have the same opinion as them

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I don’t see eye to eye with my father on many things
  • Do we see eye to eye on this? (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta nhất trí chuyện này với nhau nhé?)
  • I don't see eye to eye with you. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không đồng tình với anh)
  • My sisters don't see eye to eye with me about the arrangements.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking