Giải thích phrasal verb: stand up for

· Phrasal Verb

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: stand up for

stand / stick up for sth/sb: ủng hộ / đấu tranh vì...

=to defend or support a particular idea or a person who is being criticized or attacked

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It's high time we all stood up for our rights around here. 
  • Don't be bullied, learn to stand up for yourself and what you believe in.
  • You must stand up for your rights. (IELTS TUTOR giải thích: Anh phải đấu tranh vì quyền lợi của anh)
  • Stand up for yourself a bit – don't be such a doormat. (IELTS TUTOR giải thích:Bạn cũng phải tự vệ một chút chứ - đừng có nhu nhược như thế)
  • You must stand up for what you believe in, or no one will respect you. (IELTS TUTOR giải thích:Anh phải bảo vệ những gì mà anh tin tưởng nếu không sẽ không có ai tôn trọng anh)
  • We need to continue to stand up for human rights and democracy around the world! (IELTS TUTOR giải thích:Chúng ta cần phải tiếp tục ủng hộ nhân quyền và dân chủ khắp thế giới!)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking