Giải thích phrasal verb: sign up

· Phrasal Verb

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: sign up

Mang nghĩa "đăng kí tham gia vào tổ chức / khoá học..."

=to agree to become involved in an organized activity

IELTS TUTOR lưu ý:

  • sign up to do sth
  • sign up for + khoá học / đội....
  • I've signed up to make the sandwiches for the party. 
  • She's signed up for evening classes at the community college.
  • Sign up for secretary course (IELTS TUTOR giải thích: Đăng ký theo học lớp đào tạo thư ký riêng)
  • Why did you sign up for Help. com? (IELTS TUTOR giải thích: Tại sao bạn đăng ký vào trang Help.com?)
  • Kathy signed up for the soccer team this year.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking