Giải thích phrasal verb: splash out

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: splash out

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích phrasal verb: splash out

Mang nghĩa"vung tiền"

=If you splash out on something, especially on a luxury, you buy it even though it costs a lot of money/to buy something expensive

IELTS TUTOR lưu ý:

  • splash out on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He wanted to splash out on a new car.
  • Can you afford to splash out a little? Is your budget unlimited?
  • He’s just splashed out on a brand new car.
  • Indonesian women splash out at Islamic spas. (IELTS TUTOR giải thích: Phụ nữ In-đô-nê-si-a vung tiền vào các khu spa Hồi giáo)
  • They splashed out £3,000 on a holiday.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK